İngilizce ders notlarım

Karma Ders Notlarım (Kaynaklar:Tell Me More, Kolay İngilizce, Oxford Practice Grammar Advanced, İ Tunik Ders Notları)

“Bu sayfayı,  ihtiyaç duyduğumda kendi ders notlarıma her yerden erişebilmek için yapmıştım. Görünen o ki benim ihtiyacım dışında bir çok kişiye ulaşıyor. Olumlu ya da olumsuz yorumlara teşekkür ediyorum. Yine de bu sayfanın tamamen kişisel bir karalama defteri olduğunu hatırlatmak isterim. Başkalarına da faydası oluyorsa ne ala.. Herkese başarılar..” – Alp, 18 Ocak 2016

Bal yapan parmağını yalar.
A bit konuşma dilinde a little yerine kullanılır.
a bit isim tütü bir ifadeden ya da zamirden önce kullanıldığında of ile bağlanır.
I have a bit of work to do.
Do you want some cake. I still have a bit of it.

The same .. As benzerlik kurmak için kullanılır.
The same + isim + as
He is the same age as I am. O benimle aynı yaştadır.

will bir olayın tekrarlanarak gerçekleşmekte olan eğilimini anlatabilir
I will often have to take the train.

yutulmalı (eliptip) iyelik yapısında ‘s takısından sonra gelen isim çıkarılabilir.
My son is bigger than Karren’s (son)

Let’den sonra nesne zamir yerine isim veya isim türü bi ifade gelebilir.
Let the party start.
Let yapısında to suz mastar fiil kullanılır.

let+nesne+yalın fiil kalıbı kullanılır.
to allow + to lu mastar yerini alabilir.
let için pasif anlatım to allow + infinitive yapısı ile yapılır.
You are not allowed to enter this room.

piece of sayılamayan tekil isimlerden önce gelir.
piece of sayesinde bu sözcükler belirlik artikali alabilir ve sayılabilir hale gelir.
A bought a piece of furniture.
He gave me two pieces of information.

Else much, little, what, who, where ile birlikte de kullanılabilir.
what else could I do?

or else yoksa anlamında cümle başı bağlacı olarak kullanılır.

lie yalan anlamında düzenli olarak çekimlenir ve ed takısı alır.
lie yaymak sermek anlamında düzensizdir. Lie, Lay, Lain

both of + kişi zamiri, niceliyici görev yapar.
Hands up! Both of you!

it’s time to mastar fiil ile devam eden cümlelerde
it’s time to go to bed.
it’s time for isim veya isim ifadeler ile
it’s time for concert.
kullanılır.

to look forward to + isim ya da ing li isim-fiil

zarfların karşılaştırmalı hali sıfatlarınkine benzer ancak sonu y ile bitenler ile more kullanılır.
He drives more slowly nowadays.

some sayılamayan tekil ya da sayılabilen çoğul isimlerden önde kullanılır.
Olumsuz cümlelerde any kullanılır.

how much : na kadar, kaça , sayılamayan
how many kaç tane, sayılabilen çoğul
isim veya isim türü ifadeleri ima edebilirler.
How much (money) is it?
How many (books) do you have?

even nitelendirdiği sözcüğün önünde yer alır.
Even my sister will be there? (Kardeşim bile..)
even umulmadık çelişkili durumlarda zarfın nitelediği sözcüğün önünde yer alır
yardımcı fiil ile esas fiil arasında ve daha halinin önünde de kullanılabilir.

for süre belirten isim ya da isim türü bir ifadenin önünde kullanılır.
We’ve been travelling for almost a month now.
For’un soru belirten yapısı how long.. For dur.
How long have you been travelling for?

Since when
Since when has it been snowing?

How long süre sormak için bütün zamanlarda kullanılabilen bir soru yapısıdır.
How long + ifade + it take + (kişi) bütün zamanlarda kullanılabilen bir yapıdır.
How long did it take you do this?
How long will it take before I get the money.

Sıfatların daha halinin güçlendirilmesi için, much, far, rather, even, any, no kullanılabilir.

He’ll feel much better after a good night’s sleep.

Sıfatların en üstünlük derecesinde vurguyu artırmak için very, by far ve far and away
deyimleri kullanılır.
fiilin 3. hali sıfatların önüne much getirilir.
Have you heard the very latest news?
most so ya da sonu ly ile biten zarflarla da en üstünlük güçlendirmesi ifade edilebilir.
Ayrıca en üst derece takısı est in yanına of getirilerek de güçlendirme yapılabilir.

zayıflık durumunun en ileri derecesini less than, far from, not very kullanılır.

So + sıfat ya da zarf kalıbı ünlem ifadeleri kurmamıza yarar.
So yutulmalı eliptik yapıda cümlenin yerini alabilir. .. So am I.
So olumsuz eliptik yapıda kullanılmaz. Bu durumda cümlenin yerini not alır.
Do you think he’s going to come?
I hope not.

How +sıfat veya zarf+ yardımcı fiil + özne
How tall are you?

Edilgen yapı öznenin başına gelen bir durumu anlatmada kullanılır.
Edilgen yapı her zaman kurulabilir. Kuruluşu:
be + fiilin 3. hali
The church was built in 1654.
The warm is being eaten by the bird.

Get + fiilin 3. hali de pasif yapı kuruluşudur.
get + sıfat yapısı bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade etmektedir.
They’ll get married in two months.
Eylemi çaba harcayarak zorla gerçekleştirme durumu varsa da bu yapı kullanılabilir.
We’ll try to get invited.

must hemen hemen kesin sayabileceğimiz yüksek bir olasılığı belirtmekte kullanılabilir.
You must be Mr Johnson.

was / were + past infinitive geçmişte yapılması planlamış bir şeyin gerçekleşmediğini vurgular.
They were to have picked us up. (Bizi alacaktı ama almadı)
was / were + infinitive geçmişte yapılması planlamış bir şeyi anlatır
He was to be priest.

Be + mastar gelecek ifade etmek için kullanılır
planlamış ya da kararlaştırılmış bir eylem
we’re to see them tomorrow.

ya da soru cümlesinde yapılması gereken bir eylem
What’s to be done?

yasaklama sıkı tembih
You’re not to read this letter.

be + passive infinitive: instructions and directions for use
The shrup is to be taken twice a day.

was/were + past infinitive yapılması planlanmış ancak yapılmamış
They were to have picked us up.

was/were + infinitive geçmişte yapılması tasarlanmış
He was to become priest.

be+mastarın edilgen hali tarif veya kullanma talimatı verirken kullanılır.
The shrup is to be taken twice a day.

olumsuz cümlelerde sayılabilen çoğul ve sayılamayan isimlerden önce belirsizlik artikali
olarak any kullanılır.

Çoğul haldeki ülke adları önüne daima artikil alır. Tekil isimler almaz.
Denizler ve yeryüzü suları artikıl alır.
Diğer coğrafi isimler park sokak meydan anıt vb. içinde of edatı içermiyorsa artikıl almaz.

dili geçmiş ya da şimdiki geçmiş zaman dolaylı anlatımda uzak geçmiş olur.

Tekrarlı cümlelerde to dan sonra gelen fiil cümleden düşebilir. Buna anaforik to denir.

yet eylemin olmasının halen beklendiği gelecek için kullanılır.
cümle sonunda kullanılır.
bağlaç olarak kullanıldığında halbuki anlamındadır.
yet gerçekleşmiş olduğu umulan soru cümlelerinde kullanılır.

zaman bağlaçları ile kurulan ana cümlesi gelecek zaman olan yan cümlelerin fiilleri
daima geniş zamandadır.
They’ll eat as soon as they arrive.

should olasık bildirmek için de kullanılabilir.
The train should arrive very soon.

ought to tersinin gerçekleşmesi halinde şaşkınlık yaratacak durumlarda kullanılır.

Geniş zamanda yakın kesinlik bildirme:
must + have + fiilin 3. hali bir olayın yaklaşık kesinliğini bildirir.
It must have slipped his mind.
olumsuz hali can’t + have + fiilin 3. halidir.
He can’t have done that intentionally.

quite tartışma getirmez gerçeklikleri ifade etmede kullanılır.
You’re quite right.
kişisel görüş de bildirebilir.
He’s quite good at tennis.

Quite onaylama yaparken tek başına kullanılabilir. Yes, quite (aynen öyle manasında)

Belirtisizlik iyelik edatı
a + sahip olunan kişi veya şey + of + sahip olan+’s
a colleque of my brother’s

even though gerçek bir duruma karşıt düşen durumu vurgular.
even if ise olası bir durumda karşıtlıklık belirtir.

mastarlı cümlelerde olumsuzluk yapısı mastardan önce gelir.
He advised me not to wait.
Mastarlı yapı amaç bildiren bir tümleçtir başına for edatı gelebilir.
For neden bildiriyorsa fiil mastar değil ing li olur.
He was punished for forgetting his homework.

within … of + ing li fiil ile birlikte kullanıldığında bitiminde eylemin gerçekleştiği anı bildirir.
Within ten minutes of my arriving, the phone rang.
within … of iki nokta arasındaki mesafeyi ya da zaman aralığını bildirir.

the + sıfatın karşılaştırmalı hali (more)+ cümle + the sıfatın karşılaştırmalı hali (more) + cümle
ne kadar ekmek o kadar köfte

since dığı için anlamında neden bildiren bağlaç olarak kullanılabilir.
Since it’s raining, we won’t go to the seaside.

dozen, hundred,thousand, million, sonlarına çoğul eki almazlar.
(A few, several ile kullanılsalar dahi.)
Sadece of ile kullanıldıklarında s takısı alabilirler.
…millions of peopple..

last konuşma anının bakış açısıyla en son olan
the last bir serinin on sonuncusu
later, late’in daha halidir.
latter iki şeyden ikincisi anlamında kullanılır.

gerçekleşebilir dilek kipi were dür.
Gerçekleşmemiş dilek kipi eğer olsaydı yapardım manasında geçmiş zamanda
olmamışlığı belirtir.

would prefer, to lu mastar fiil ya da isim ya da isim türü ifade ya da ing li ifadelerle kullanılabilir.

would rather konuşma dilinde daha çok kullanılır. Tek bir özne varsa to suz mastar fiil kullanılır.
Cümlede iki fiil varsa ikincisi dili geçmiş haldedir.
We’d rather he went know.

bazı ifadelerde şimdiki geçmiş yerine geniş zaman yapısı kullanılabilir.
I am told (I’ve been told yerine)
I forget (I’ve forgotten yerine) to lock the door.

to be likely + to lu mastar fiil
olabilirliği anlatır
This meeting’s likely to bore me.

to be likely olmuş bir olayla ilgili görüşümüzü belirtmek için geçmiş yapıdaki mastar fiil ile
kullanılabilir
He’s likely to have forgotten our appoinment.

by ile araç bildirme durumunda yoluyla anlamında yapı için by dan sonra ing takısı almış fiil gelir.
..by working hard..
by means of + isim
by means of a huge advertising campaign.

a artikılı y, u, o harfli kelimelerden önce de kullanılır.

all un personal pronoun larla kullanımı:
them all ya da all of them şeklindedir.
all subject pronoun : We’ll all have some fruit juice.
all object pronoun:
That’s all we have. (The whole expression is actually “all that” but that is left out.

as much … as, as many… as
I bought as much chocolate as I could.
There aren’t as many parks in Paris as in London.
I hate almond paste as much as I hate ginger.
I worked twice as much as usual.
These are used as superlative: I invetied as many friends as possible.

Comparing equals: as + adjective or adverb + as
My brother is as tall as my dad.

also – too – as well
also esas fiilden önce, as well ve too cümlenin sonunda kullanılır.
too etkilediği ifadenin sonunda kullanılarak virgülle ayrılır:
I, too, have been to Australia.
argue tartışmak

ındirect question:
we discussed what kind of present we could offer her.

to get + adjective
bir durumdan diğerine geçişi ifade eder.
Let’s go before we get all wet.
to get + comperative adjective
belirtilen özellikte bir artış söz konusudur: Everyday I get more and more tired.
when will it get warmer?

mustn’t yasaklama ifade eder.
She mustn’t leave the door open.
Must sadece şimdiki zamanda kullanılır.

You’d (had) better not forget my birtday.
I’d (would) rather not go.

interrogrative pronoun lar ile yardımcı fiil olmadan soru sorulabilir.
Who came to the party?

however + adjective or adverb + may
However clever he may be, he can still be stupid things.

hardly ever , nothing ever benzer kullanımıdır.
I hardly ever visit him.

can geleceği to be able to, geçmiş hali de could dur.
I’ll be able to pick you up.

the least + adjective en üstünlük derecesinin karşıtı olarak en azlık derecesinde
the most’un zıt anlamı olarak kullanılır.

süperlative den sonra gelen tekil yer veya grup isimlerinden önce in kullanılır.

Gereklilik yokluğu needn’t
You needn’t bring your bike, it’s not that far.
Don’t / doesn’t need to tüm zamanlarda kullanılabilir bir gereklilik yokluğu yapısıdır. Nesneldir.
I didn’t need to come.
Needn’t to daha çok geniş zamanda kullanılır.

must’ın yüksek olasılık belirttiği durumun tersi cannot ile ifade edilir: You can’t be ill.
must’ın yine bu anlamında gelecekte to be sure + infinitive kullanılır:
It’s sure to be cold tomorrow.

holiday kısa tatillerde kullanılır.
holidays ise during edatı ile birlikte genelde okul tatilinden söz ederken kullanılır.
It rained a lot during the holidays.

kind of hem hoşluk hemde tür anlamında kullanılabilir.

sıfatlarda birden fazla niteleyici varsa yargı bildiren en önde kullanılır. Diğerlerinin sırası:
renk, köken, malzeme, işlev: Black spanish leather walking boots.
comma(virgül) eşit ölçüde sıfat olduğunda kullanılır.

yıllar iki sayılık grup halinde okunur.
00 (çift sıfır) lar hundred şeklinde okunur. 01-09 arası O+ sayı şeklinde okunur.
1900 nineteen hundred
1909 nineteen-o-nine
10 yıl belirtmek için the sayının çoğul hali kullanılır:
I like the fashion of the sixties.

geçmiş zamanda yakın kesinlik bildirme must+have+past participle
bunun tersi can’t + have + past participle dır.

to be likely olasılık gösterir.
This meeting’s likely to bore me.
She was likely to appreciate the gift.
He’s likely to have forgotten our appointment.

may gelecek ve geçmiş yapısında “to be allowed to” ya da “to be permitted to” kalıbı kullanılır.

dare var birde
çoğunlukla daren’t olarak olumsuz anlamında kullanılır. To suz fiille kullanılır.

Future tense de Untill/till sürekliliği olan e kadar anlamındadır. By belli bir noktaya işaret eder.

had to gerekti anlamında
will have to gerekecek anlamında
will be able to gelecekte bir eylem ilk defa yapılacaksa kullanılır.

could have +v3 yapabilirdi ama yapmadı anlamında kullanılır.
Our government could have improved our standart.
Hükümetimiz standartlarımızı geliştirebilirdi.

might + have + v3
genelde geçmişte tehlike arz eden durumlarda kullanılır.
She might have fallen down.

may + have + v3
mış olabilirdi..

might/may as well: bari… se
You might as well come tomorrow. Bari yarın gelseydin.

dare say / daresay
sanırım galiba.
I dare say, you are right. Sanırım haklısınız.

was/were going to
geçmişte yapılması düşünülmüş ama yapılmamış eylemler için kullanılır.
We were going to visit you. (Akşam sizi ziyarete gelecektik.. -Ama gelmedik-)

any, some, every, no kelimeleri think body one where kelimeleri ile birleştiklerinde
sonralarında mutlaka bir sıfat isterler.
something beneficial – faydalı bir şey
Türkçeye terss..

enough sıfattan, fiilden ve zarftan sonra, bir isimden önce kullanılır.
too sıfattan önce;
too+sıfat kullanımı cümleye olumsuzluk katar.
He is too young to undertake such a job.
Sıfattan sonra kullanılan tek zarf enough dır.
He is experienced egough to overcome this issue.
enough tan sonraki mastar kullanımına dikkat.

on one’s own = by myself; on her self. Kendi kendine

being’in pasif yapıda kullanılması:
A letter is being written. yazılıyor
A letter was being written. yazılıyordu
A letter will be being written. yazılıyor olacak
Görüldüğü gibi continuous tenselerde edilgen çatıda being kullanılıyor.
her fiilin gerund hali being + V3 dür.

sb. sth. done. – pasi ettirgen
Have: Birine “rica” ile bir şey yaptırmak.
Make: Birine “zor” ile bir şey yaptırmak
Get: Birine “para” ile bir şey yaptırmak
Have, make, get, normal fiil çekiminde çekimlenirler.

Have/Make/Get + st + v3 yapan kişi belirtilmiyor
Have/Make/Get + Sb+ V1 +Sth yapan kişi belirtiliyor

He will have the patient operated.
Bu ettirgen yapıda gelecek will have +v3 yapısıyla ayrımı arada nesne (something) olmasıdır.
ettirgenlik yapısı tüm zamanlar ve modal lar için uygulanabilir.
Eger “have, make, get”ten sonra bir nesne var ve sonrasında V3
varsa bu “Causative”dir diyoruz.

Aktif ettirgen
Have/make/get + sb+v1+sth have, make, get normal çekimlenirler.
I had a doctor test my eyes. Gözlerimi bir doktara muayene ettirdim.
Get ile aktif ettirgenlik bildirilirken fiil to-infinitive olur.
I got a mechanic to repair my car. Arabamı bir motorcuya tamir ettirdim.
They must have gotten their roof repaired.

pasif yapı
to be + v3
get + v3
budur..

Let ile emir verirken olumsuzunda başına Don’t gelir.
Don’t let us go.
Soruda Shall kullanılır.
Shall let us go?

should un tavsiye, beklenti ve geleceğe dönük tahmin anlamı vardır.

hardly – scarcely – barely
Yalın (-ly siz) hallerinden farklı anlamları vardır. üçü de cümleye olumsuzluk katar.
He can hardly walk. O pek yürümez
Hardly ve hardlyever aynı anlamda birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
Anyone can hardlyever live there.

Fairly – quite – rather
üçüde oldukça anlamındadır. Kullanışlarında küçük nüans farklılıkları vardır.
İkili durumlarda arzu edilen nitelik için fairly, arzu edilmeyen nitelik için rather kullanılır.
He is rather stupid, but his sister is fairly clever.
quite fiili nitelerse tam, tam olarak anlamındadır. Sıfatı nitelediğinde oldukça anlamındadır.
Konuşan kişinin şahsi fikrini belirtir.

than iki şey arasındaki mukayesede karşılaştırma yapar.
bir grup içinde en üstünlük derecesini belirtmek için of ve in edatları kullanılır.

as … as
He is as intelligent as hardworking. Zeki olduğu kadar çalışkandır da..

early zarf olduğunda düzenlidir.
earlier – earliest

Zarf karşılaştırmalarında karşılaştırılan eylemdir.
Bu yüzden than den sonra sadece I ya da me demeyiz. Fiille kullanmak gerekir.
I like football more than my wife like does
eğer burada lik does kullanılmamış olsaydı eşimden daha fazla anlamı çıkardı.
like does eşimin sevdiğinden daha fazla anlamı katmıştır.
as… as ile yapılan zarf karşılaştırmalarında to be’nin dışında bir şey olması gerekkir.

for bağlaç olarak kullanıldığında “zira” anlamındadır.

so far
şimdiye kadar anlamında en üstünlük karşılaştırmasında kullanılabilir.
This is the best film I have so far watched.
yeri always, only gibi esas fiilden öncedir.

more than in bir başka kullanım yeri
Our population has more than doubled over the last twenty five years.
esas fiil ile yardımcı fiil arasında

Participles
Ortaç, sıfat fiil demektir.
Present Participle Past Participle Perfect Participle
Sleeping Sleept Having slept

continuous yapıda pasif anlatım
A letter is being written
A letter was being written
A letter will be beingn
A letter has been
beingn written
A letter had been beingn written
A letter will have been beingn written

Over
Çoğul bir zaman sözcüğünün veya bir etkinliğin önünde ise zaman olarak present perfect
gerektirir.
Over the past few years, Scientist have developed a new cure.

Tekil bir zaman sözcüğünün veya bir etkinliğin önünde ise simple past gerektirir.
Over the past month, the prices increased by 10 %.

“Over”da gizli bir “boyunca” anlamı vardır.
Derste söz aldı: “at” kullanılır. (Bir noktada olup bittiği için.)
Derste uyudu: “over” kullanılır. (Bir devamlılık gösterdiği için.)

Bütün “Linking Verbs”lerin Continuous formları yoktur.
Her continuous formu olmayan fiiller için alternatif simple zamanı kullanılır.
Present Continuous için Simple Continuous
Past Continuous için Simple Past
Perfect Continuous için Present Perfect alternatif olarak kullanılır.

By ve Until / Till Arasındaki Kullanım Farkı
Eğer konuşma anı ile gelecekte belirtilen zaman arasında eylem sürekli oluyorsa
Until / Till kullanılır.
Eğer konuşma anından sonra “…e kadar” ifadesinin geçtiği bir noktada eylem oluyorsa
“By” kullanılır ve bu da Future Perfectli yapı gerektirir.
“By” cümlenin başına da gelebilir.

could geçmişte yapılmış sürekli olaylar için kullanılır.
was / were able to , geçmişte yapılmış bir tek olay için kullanılır.

He might go home. (O eve gidebilirdi.)
gibelirdi ama gitmemiş anlamı verir.

“will be able to” gelecekte ilk defa yapılacak eylemleri ifade etmede kullanılır.

could + Have V3
geçmişte yapılabilecek ama yapılmamış
mış olabilirdi, ebilirdi

Might + Have V3
genelde geçmişte tehlike arz eden durumlarda kullanılır.
mış olabilirdi, ebilirdi

“Can’t + Have V3” şeklinde cümle kurulabilir.
can have v3 şeklinde cümle kurulamaz.

Had better: …se iyi olur
Would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmek

May / Might as well: Bari……….se
You might as well come tomorrow. (Bari yarın gelseydin.)
genelde might ile kullanılır.

negatif infinitive
mastar fiilin önüne not getirilir.

It is kind of you
siz çok naziksiniz demek için bu kalıp kullanılır. You’re kind denmez.

for edatının mastarlı yapılar için özel bir kullanımı vardır.
It is hard for us to cope with these problems.
Mastarı gerçekleştiren, yüklemin öznesinden ayrı bir özne ise,bunun mastardan önce
yazılması gerekir.
Ama bu da anlam karmaşasına sebep olmaktadır. Bu karmaşayı önlemek için mastarın
öznesinden önce “for” edatı yazılmaktadır.

relative pronouns – ilgi zamirleri
sıfat cümlecikleri de denir.

Türkçe’de yan cümleciklerin özneleri “ın” eki eklenerek söylenir.

I received the report which you had sent.
dığı’nız anlamında çevrilir. Nesne etkilenmiştir.
yani ilgi zamirinden sonra özne vardır.
Nesneyi etkileyen ilgi zamirleri cümle bitene kadar etkilidir

I found the book which was important.
en, an anlamında çevirilir.
ilgi zamirinden sonra fiil vardır.
ilgi zamiri alanı virgüle kadardır.

ilgi zamiri cins ismi niteliyorsa “defining relative pronouns” denir.
ilgi zamiri olarak that kullanılır.
bu cümlelerde who nun whom’a dönüşmesi pek adet değildir.
virgülsüz kullanılır.

Non-Defining relative pronouns
özel ismi niteliyorsa zaten kişi bilindiğinden ek bir bilgi veriliyordur.
virgül ile kullanılır.

ek bilgi veren, non-defining yapılarda yan cümlecik cümleden atılınca anlam bozulmaz.
bu yapıda that kullanılmaz. Sadece which kullanılır.

İlgi zamirlerinde yan cümlecikte kullanılan edat ilgi zamirinin önüne alınabilir.
bu durumda ilgi zamiri that olamaz çünkü that edatlar ile kullanılamaz.

who ilgi zamiri edat ile birlikte kullanılırsa whom a döner.

of whom
I have four sons, two of whom are students.
kisi öğrenci olan dört oğlum var.

of which
He had many houses, some of which were in Ankara.
Onun, bazıları Ankara’da olan bir çok evi vardır.

whose
The woman whose husband was wounded was carying.
Eşi yaralanan bayan ağlıyordu.
utlaka ama mutlaka “whose”dan önce ve sonra bir isim olmalıdır.
the artikılı alamaz. Zaten whose ile sahipliği belirtilmiştir.

at which , where yerine kullanılabilir.

when, where, why
bağıntı zamiri olduklarında genellikle nesnel konumda kullanılırlar.
yani dığı şeklinde çevrilirler, bu zamirlerden sonra özne gelir.

what ilgi zamiri olduğunda kendine önce bir isim kullanılmaz.
“the things that” anlamındadır.
ingilizcede belirsizlik durumunda tekil yapı kullanıldığından çevirisi tekil yapılmalıdır.

can not kullanımı bir sürekliliği ifade eder
can’t bir noktada olup bitenle ilgilidir.

those
eğer nitelenen isim söylenmek istemezse those kullanılır.
Those who are waiting for you want to see you.
Sizi bekleyenler sizinle görüşmek istiyorlar.

Özne durumunda (…en, …an) iken kısaltma:
ilgi zamiri ile birlikte be fiil de cümleden atılır.
I don’t approve of the events (which are) occuring in the area.
Eğer bir cümlede bir isimden hemen sonra bir “gerund” varsa burada
bir ilgi zamiri kısaltması vardır

I don’ recognize the man (who was) killed.
bir ismin hemen sonrasında tek başına bir V3 varsa burada bir ilgi zamiri kısaltılmıştır

The matter reported revealed his innocence.
V3 olan ismin yanında olandır. Diğeri v2 dir.
Bildirilen husus onun suçsuzluğunu ortaya çıkardı.

gelecek için ilgi zamiri kısaltmalarında mastar kullanılır.
The teacher to give the course Kursu verecek (olan) hoca
normalde cümlede yüklem olur. Burda yok. Yani ilgi zamiri kısaltması yapılmış.
The teacher is to give the course. (Bilinen) öğretmen kursu verecek.
İlgi zamiri yapısı yok. Be + to gelecek belirtme var.

Mastarların kısaltma yapısında mutlaka bir tümleç olmalıdır.
the man (being) killed

Be to: Inglizce’de “be to” kalıbı üç yerde kullanılmaktadır.
1. …mektir: My duty is to teach English. (Görevim Inglizce öğretmektir.)
2. Gerekir (have to) : I am to leave my countyr. (Ülkemi terk etmem gerekiyor.)
have to dan farklı olarak yor anlamı içerir.
3. …ecek, …acak (Shall=Will): The President is to visit Romenia.(C.B’nı Romanyayı ziyaret edecek.)

Nesne Durumunda (…dığı) ken Kısaltma
The letter (which) he had sent was lost.
Defining yapılarda kısaltma yapılır, sadece ilgi Zamiri atılır.
Non-Defining yapılarda kısaltma yapılamaz.
Bir cümlede, birinci kelimeden sonra virgül olmadan bir şahıs zamiri veya bir isim gelmişse
burada mutlaka bir lgi Zamiri kısaltması vardır

İlgi zamirinin nitelediği isimden önce en üstünlük derecesinin olması:
The man to get out off the bus. Otobüsten inecek adam
The firs man to get out off the bus. Otobüsten ilk inen adam
Eğer ilgi Zamirinin nitelediği isimden önce “the first, the only, the last, the second”
gibi bir sıra sayısı veya “the most” gibi superlative yapı var ise mastar ,
gelecek zaman yerine geçmişi vurgulayacaktır.
Yani çeviride “…cek, …cak” eki “…en, …an” ekine döner.

Connective Relative Pronouns
Bu yapıda sadece “which” kullanılır.
…ki bu da” olarak çevrilir.
which kendisinden önceki bir ismin yerine değil de bir cümleciğin yerine kullanılır.
He failed again, which dissappointed his parents.
arada virgül kullanılır.
ilgi zamirinden önceki isim özel isim de değildir.

Connective Relative Pronouns – kısaltma
He failed again, which upset the whole family.
He failed again, upsetting the whole family.
ktif yapıda olduğu için kısaltmada gerund kullanıldı.

Noun Clouse
bir ismin kullanılabildiği her yerde bir Noun Clouses kullanılabilir.
I know that he has failed. Biliyorum ki o başarısızdır.
Onun başarısız olduğunu biliyorum.
Özne ın eki alarak çevrildiğine dikkat.
İngilizce’de “that” kelimesiyle ba”layan alt
cümleler,
“Noun Clauses” (İsim Cümlecikleri) olarak adlandırılırlar.

İsim Cümlecikleri le Kullanılan Bağlaçlar
That – olaya tek yönlü bakar.
Whether – olaya iki yönlü bakar. Or nor ile de kullanılabilir.
Question Word – tüm soru kelimeleri isim cümleciklerinde bağıntı zamiri olabilir.

“that” ile
baslayan alt cümle, ana cümlede özne görevinde oldugu zaman
that cümleden atılamaz.

Özne olarak isim cümlecikleri
It is + (sıfat) that + NC
(It is clear that he will confess to his guilt. )
dönüşüm yapılır:
That he will confess to his guilt is clear.
Onun suçunu itiraf edeceği açıktır.

Nesne Olarak isim Cümlecikleri
Bu yapıda isim cümlecikleri nesne konumundadır.
The judge decided that the suspect was innosent.
(Hakim zanlının masum
olduguna karar verdi.

Tümleç Olarak isim Cümlecikleri
“be” ve “become” (olmak) fiillerinden sonra gelen kelimeler tümleçtirler.
My belief is that yo will get over this problem.
inancım sizin bu sorunu
asacagınızdır.

whether / if (isim cümleciklerinde)
It is not known whether he has ratified the bill.
Onun yasa tasarısını onaylayıp onaylamadığı bilinmiyor.
Whether he has ratified the bill is not known.
if başta kullanılamaz.

özne olarak – soru kelimeleriyle isim cümlecikleri
It is not known where he hides. Nereye saklandığı bilinmiyor.
Where he hides is not known. Onun nereye saklandıgı bilinmiyor.
yardımcı fiil özneden önce değil. O yüzden where burada bağlaçtır.
Is it not known where he hides? Nereye saklandıgı bilinmiyor mu?
Is where he hides not known? Onun nereye saklandıgı bilinmiyor mu?
yardımcı fiil where den önce. Bağlaç olarak where kullanılmıştır.

Nesne Olarak – soru kelimeleriyle isim cümlecikleri
I don’t know where he is working now.
Onun simdi nerede çalıstıgını
bilmiyorum.

Tümleç olarak – soru kelimeleriyle isim cümlecikleri
Our doubt is who killed the man.
Süphemiz adamı kimin öldürdügüdür.

Subjunctive Mood istek kipi) isim cümlecikleri ile ilişkili
bu yapıda kullanılan fiil ve sıfat olan kelimeler vardır.
bu fiiller dilek kipini gerektirirler.
Bu kelimeler temel cümlede olduğunda mutlaka dilek kipi kullanılmalıdır.
dilek kipi yan cümlecikte kullanılır.
should dilek kipi olarak -se -sa anlamında gelecek beklentisi için kullanılır.
should kısaltma yapılarak cümleden atılabilir.
The committee requisted that the documents (should) be summitted until tomorrow.
Komite belgelerin yarına kadar sunulmasını istedi

seem appear look
anlamlarında pasiflik olduğu için ayrıca pasif yapıda kullanılmazlar.

İlgi Zamirlerinde – ingilizcenin açık bir kuralı – kaynak: ingilizcenin yarısından
İnsan dışı varlıkların isimleri yerine
Ek bilgi veren sıfat cümleciklerinde, sadece “which” kullan l r.
Tespit amaçl sıfat cümleciklerinde ise, sadece “that” kullan l r.

İnsan isimlerinin yerine hem “who” hem de “that” kullanılabilir ama
Ek bilgi veren sıfat cümlecikleri “iki virgül arasında” kullanılır.
Bu cümlelerde “who” zamiri yerine göre “whom” olabilir.
Tespit amaçlı sıfat cümlecikleri ise “virgülsüz” kullanılır.
“Who” zamirinin bu gibi cümlelerde “whom”a dönü”türülmesi pek adet değildir.

so that i sıfat cümlecikleri (ilgi zamirleri) ve isim cümleciklerindeki that ile karıştırmamak gerekir.
so that iki cümle arasında amaç ilişkisi kurar.
… so.. That sebep sonuç ilişkisi kurar.

Eski Ders Notları
İsimler – 29.10.09 Kuyumculu
iki parçadan oluşan isimler her zaman çoğul olarak kullanılır
pants pantolon

Bu tip isimlerden söz ederken tekil olduklarını belirtmek için a pair of (bir çift) ya da
three pairs of (üç çift) ifadeleri kullanılır.
a kişi isimlerinden önce kullanıldığında ilgili kişi tanınmıyor demektir.
An Ahmet Erdem called you this morning. (Bu sabah seni Ahmet Erdem diye biri aradı.)

a/an zaman ve ölçüm ifadelerinde kullanılır. Three times a week. (Haftada üç kez.)
2000 TL a kilo. (Kilosu 2000 lira)
some a/an tanımlayıcısının çoğul halidir.

any, some’ın olumsuz ve sorularda kullanılan biçimidir.

manking insanlık, insanoğlu tekil ve cinsiyetsiz olarak it zamiriyle kullanılır
civilize uygarlaşmak
supper son akşam yemeği
müzik aletlerinden bahsederken the kullanılır. Bunun için belirli bir müzik aletinden
kullanmak zorunlu değildir.

Sıfatların önüne the getirilerek türetilen isimler s takısı almaz.
The rich, The good vb.
her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler vardır. Örn:
aborigines
archives
auspices
belongings
cattle

Normal olarak kıyaslanan öğe eğer zamirse, bunun da ÖZNEL durumda olması gerekir ve
ardından ona uygun BE fiili gelir.
I am taller than YOU ARE.
She is taller than I am

I am surprised: Şaşırdım/şaşırmış durumdayım.
I got surprised: Şaşırdım/hayret ettim

I am interested in your past: Senin geçmişinle ilgiliyim/ilgi duyuyorum.
I got interested in tennis: Tenise ilgi duymaya başladım.

Sıfatlarla Kullanılan Bağlayıcı fiiller
Roses are red: Güller kırmızıdır.
Roses get red in spring: Güller ilkbaharda kızarırlar.

I am angry: Kızgınım, öfkeliyim.
I get angry: Kızarım, öfkelenirim,
I am getting angry: Kızmaya başlıyorum…

He became a doctor : Doktor oldu.
I vvill become an acton Aktör olacağım

look görünüyor anlamında kullanılır. Seem de aynı anlamda ancak konuşuşan kişinin yorumunu gösterir.

feel sözcüğü hisleri gösterir ancak Türkçe’ye çevrilmez.
This suitcase feels heavy: Bu bavul ağır/gibi (ağır geliyor).
I feel happy today: Bugün (kendimi) mutlu hissediyorum.
The cool vvater felt good: Serin su iyi geldi/bana iyi geldi.

Adverbs 13.11.09 Kuyumculu
Hard zarf olarak sıkı yoğun anlamında kullanılır.
Hardly ise hemen hemen hiç anlamı vardır, zarf olarak kullanılmaz.
I hardly know you. Seni pek tanımıyorum.
near yakın anlamında zarf olarak da kullanılabilir. Nearly ise neredeyse az kalsın anlamına gelir.
I nearly broke it. Onu az kalsın kırıyordum.
Late de zarf olarak kullanıldığında biçim değiştirmez. Lately ise son zamanlarda anlamında kullanılır.
I haven’t seem him lately. Onu son zamanlarda görmedim.

En üstünlük derecesinde zarfların önünde The kullanılır.

There ifadelerinde there özneden önce gelir. Öznemsi ifadeler!
There den sonra birden fazla nesne varsa ilk nesnenin tekil ya da çoğul oluşuna göre is are
kullanılır.
There is a book, two notebooks and some pencils on the table. (Masanın üstünde bir kitap,
iki defter ve birkaç kalem var.)
there den sonra gelen özne eğer sayılamayan ise be fiili is olur.
There is some money on the table. (Masanın üstünde biraz para var

A Little biraz anlamında sayılamayan tekil isimlerle kullanılır.
I have little money. Biraz param var. (yeterli olabilir)
Little oldukça az anlamında sayılamayan tekil isimlerle kullanılır.
I have a little money. Oldukça az param var. (yeterli değil)
A few birkaç tane anlamında sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır.
I have a few friends. (bana yetiyor)
Few çok az sayıda anlamında sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır.
I have few friends. (yetmiyor)

Have fiili yemek içmek anlamında da kullanılır.
We always have tea in the morning.

İçinde used to olan cümleleri soru ve olumsuz halinde yardımcı fiil olarak did kullanılır,
used yerine use kullanılır.
Did we use to watch the ships on the river.
Ayrıca used başa alınarak da soru cümle kalıbı oluşturulabilir.
Used they to study their lesson?

some of … nın bir kısmı
Some of the students. Öğrencilerin bir kısmı.

By kelimesi near dan daha çok yakınlık anlamı vermek için de kullanılır.
She is standing near the tree.
She is standing by the tree. (hemen yanıbaşında)
Come on sit by me. Gel yanıma otur.

By ön takısı göre anlamı da verir.
It’s ten o’clock by my watch. Benim saatime göre..

in front of
in front of the house. Evin önünde
in front of the horse. Atın önünde

Behind .. Arkasında
Behind the clouds. Bulutların arkasında.

Have bir şeye sahip oluşu göstermek de there ise birşehin var oluşunu göstermektedir.

isim tamlaması için kullanılan ‘s eki sadece şahıs gösteren kelimelere eklenir.

into
kapalı bir yere girişi anlatır.
In to school. Into room.. Gibi

Look at … a bak
Look at the door. Kapıya bak.

a lot of
bir çok anlamında sadece olumlu cümlelerle kullanılır.
A lot of books. Bir çok kitap.

Many
sayılabilen isimlerle birkaç tane anlamındadır. Soru kalıplarında kaç tane anlamında kullanılır.
Are there many books?

Much
sayılamayan isimlerle soru ve olumsuz cümlelerde much anlamında kullanılır.
olumlu cümlelerde much yerine a lot of kullanılır.

on the right/on the left
There is a big tree on the left.
I sthe school on the right or on the left?

Sayılamayan isimler hiçbir zaman çoğul olmaz.

….of the… belli bir kısmı
One of the eggs.. Yumurtaların biri.
One of the boys is English. Öğrencilerin biri ingiliz.

As… As .. Kadar
This apple is as small as that apple. Bu elma şu elma kadar küçüktür.

So… as .. Kadar değildir.
as … as in olumsuzudur. Kadar değildir manasında kullanılır.
This apple is so small as that apple. Bu elma şu elma kadar küçük değil.

Müzik aletleri ve hayvan isimleriyle ve icatlarla The kullanılır.
ed takısı kelimeleri edilgen hale sokmak için de kullanılır.
Düzensiz fiillerde 3. hal edilgen olarak kullanılır.

who kelimesi ki, ki o anlamında bağıntı zamiri olarak insanlar için kullanılır.
which kelimesi aynı anlamda insan dışı varlıklar için kullanılır.
that kelimesi tüm bağıntılar için kullanılır ve ki o, ki olarak aynı anlamı verir.

The penguin is a bird.
The penguin can’t fly.

The penguin the penguin is a bird can’t fly.
The penguin which is a bird can’t fly.

which mekan için edatlarla birlikte kullanıldığında anlamı değişebilir.
on which, at which, in which=ki onda, ki orda=where olur

which zaman için kullanıldığına
on which, at which, in which=ki o zamanda, ki o zaman=when olur

kokofoniyi ortadan kaldırırken konuşma dilinde edat ilk cümlenin sonunda bırakılır.
Ankara which we live in has a terrestrial climate.
that zamiri bağlaç olarak kullanıldığında yerine kullanıldığı kelimenin önündeki edat yer
değiştirmez eski yerinde kalır.
yani that zamiri p.721 de belirtildiği şekilde kullanılır.
that edatlarla kullanılamaz

ek bilgi veren isan dışı varlıkların isimleri yerine sıfat cümleciklerinde sadece which bağıntı
zamiri kullanılır.
tespit amaçlı sıfat cümleciklerinde ise insan dışı varlıklarda isim yerine that bağıntı zamiri
kullanılır.
insan isimlerinde ek bilgi veren sıfat cümlecikleri iki virgül arasında yazılır.
tespit amaçlı sıfat cümleciklerinde ise insan isimleri olduğunda virgül kullanılmaz.
Her iki durumlar içinde bağıntı zamiri olarak who ya da that kullanılır.
who edatla kullanıldığı zaman whom a dönüşür.

that bir ana cümlede alt cümleciğin ilk kelimesi olduğunda ki anlamında kullanılmaktadır.

that of …… ınki
His head was bigger than that of a horse.
Kafası bir atınkinden daha büyüktü.

would yerine geçmişde bir durumdan bahsediliyorsa used to kullanılır.
Örneğin, orada yaşardım anlamında I would live there diyemeyiz. I used to live there
demek doğrudur.

Would you mind if I waited here?
Burada beklesem rahatsız olur muydunuz?
Burada beklesem sorun eder miydiniz?
Burada beklememin bir mahzuru var mıydı?

Would you mind waiting for me?
Beni beklemekten rahatsız olur muydunuz?
Beni beklemeyi sorun eder miydiniz?
Beni beklemenizin bir mahzuru var mıydı?

Can olabilirlik durumunda to be able to olabilir.
Can zihinsel ve fiziksel beceri bilgi durumunda know how to olabilir.
I can swim. I know how to swim.

o’clock sadece saat başlarını söylerken kullanılır. Diğer durumlarda cümleden çıkarılır.

which one ile birleşebilir.
which one do you prefer?

Home yuva anlamında kullanılır.
Cümlede bir haraket sözkonusu ise “home” değilse “at home” kullanılır.
House yaşanan bir yer anlamında kullanılır.

Sayılabilen isimleri tekrarlamamak için “one” kullanılır. Çoğulu “ones” dır.

have got konuşma dilinde daha çok kullanılır. Dili geçmiş zamanı yoktur.

What’lı ünlem cümlelerinde a-an artikali sayılabilen isimlerden önce kullanılır.
Sayılamayan isimlerden önce a-an kullanılmaz.

Which bizi sınırlı sayıda bir şeyler arasından seçim hangisinin seçileceği ile ilgilidir.
Which one eki alabilir:Which one do you prefer?

time belli bir zaman dilimi belirtmez.
hour belli bir zaman dilimi belirtit.

a bit konuşma dilinde çoğunlukla a little yerine kullanılır.
isim türü ifadeden ya da zamirden önce kullanıldığında of edatı ile bağlanır.
I have a bit of work to do.

zaman zarfları esas fiilden önce gelir. Usually, never vb.ler.

else; some, any, no, every sözcükleriyle başlayan birleşik sözcüklerden hemen sonra kullanılır.
İyelik takısı alabilir.
I’ve taken somebody else’s coat.

too much sayılamayan, too many sayılabilen çoğul isimlerden önce kullanılır.
Fiili nitelediklerinde fiilden sonra gelir:He’s drunk too much.

much daha çok olumsuz cümlelerde kullanılır
olumlu cümlelerde much yerine a lot of, plenty of, a great deal of kullanılır.

little, a little, much sayılamayan nesneler için kullanılır

few, a few, many sayılabilen nesneler için kullanılır
a few cümlelerinde
the, these, those kullanıldığında a ifadeden kaldırılır.

a lot of ve plenty of hem sayılamayanlar hem sayılabilenler için olumlu cümlelerde kullanılır.

many olumsuz cümlelerde daha çok kullanılır
olumlu cümlelerde many yerine a lot of, lots of, plenty of, a large number of kullanılır.

all’ın kullanımı
all of + kişi zamiri ya da kişi zamiri + all
all fiilden önce özne zamiri olarak da kullanılabilir
all nesne zamiri olarak da kullanılabilir
all genel anlamda kullanıldığında isimden önce artikıl kullanılmaz

as much …. As sayılamayan isimlerden önce benzerlik karşılaştırması yapar
as many …. As sayılabilen çoğul isimlerden önce benzerlik karşılaştırması yapar.

fiilin 3. hali saıfat olarak kullanılabilir. Anlam pasiftir.

as … as aynı özellikleri taşıyan insan ya da varlıkları kıyaslamada kullanılır
as sıfat ya da zarf as: as good as gibi.

to be left pasif yapıdır. Özne+be+left Few people were left street.
to have (got) left dolaysız nesne alan etken bir yapıdır.
özne+have (got) dolaysız nesne left
I’ve only got coffee left.

had better daha çok sert bir dille öğüt ve emir vermede kullanılır.
olumsuzu had better not ‘dır. Had you’d şeklinde kısaltılır.
şimdiki ya da gelecek zamana ait bir yapıdır. (would rather da öyle)
would rather tercih berlitmede kullanılır. To suz fiille kullanılır.

ever ile biten sözcükler genel anlamda kısıtlamanın olmadığı durumu bildirirler.
Karşıtlık anlamında may ile birlikte kullanılır.

to be able to can’in anlamını veren bir kalıptır. Gelecek zaman için wil be able to kalıbı kullanılır.

ever geniş zaman ve şimdi geçmiş zamanda kurulmuş soru cümlelerinde kullanılır.
soru olmayan cümlelerde sometimes kullanılır.
ever superlative veya if ile kullanılabilir
superlative; She’s the nicest girl I’ve ever met.
if: Visit the Eiffel Tower if you ever go to Paris.

Never olumlu yapıdaki cümleye olumsuz anlamı verir.
Bu nedenle never başka bir olumsuzluk yapısı içeren cümlelerde kullanılmaz.
Bu durumda ever kullanılır. No one ever comes to visit me.

could un süphe anlamı var

may izin isteme verme durumlarında kullanılır
olasılık anlamı vardır
soru cümlelerinde to be likely kalıbı kullanılır

might may den daha düşük bi olasılık ifade eder
gelişigüzel konuşmalarda sıklıkla kullanılır.
öneri ya da azarlama ifadesi olarak kullanılır.

need kip olarak cümlenin soru ve olumsuz hallerinde kullanılır.
Needn’t anlamca mustn’t’ın zıddıdır.
Need I tell you?
You needn’t worry.

yardımcı fiil olarak dare genelde olumsuz anlamda kullanılır.
I daren’t think about it.

get bir durumdan diğerine geçişi ifade eder
aynı zamanda bir şeyi zorla yaptırmak için:She got herself invited to the party.

birleşik isimdeki ilk öğe ikincisini tanımlar

ago kullanıldığı cümlelerde fiil ikinci haldedir.

Sıfatın daha halini şiddetlendirmek için much, far, rather, even, no, any
sözcüklerinden faydalanılır
He’s no cleverer than .. Gibi
benzerlik karşılaştırması yaparken vurguyu artırmak için quite not nearly e kat bildiren
zarflardan yararlanılır.
She’s quite as nice as her sister.
French is twice as large as Britanian.

the belli bir miktar taşıyan çoğul ya da sayılamayan isimlerden önce kullanılmaz.
I have to buy butter and jam.
Öğün adları özel anlamda kullanıldığımda the alır.
The breakfast I had yesterday was very good.
Genel anlamında the kullanılmaz.
Breakfast is ready.

birleşik sıfatlarda ikinci öğe en önemli öğe olup birinci öğe tarafından nitelendirilir.
ed takısı alarak kurulabilir.
She is a long-legged girl.
Aynı şekilde ikinci öğe fiilin 3. halinde olabilir.
home-made (3. halden yapılan sıfatlar)

everybody, somebody, nobody tekil sayılır ancak fiillerin ardından çoğul kişi zamiri ve çoğul
iyelik zamirleri gelir.
Nobody really knows, do they?
Everybody was enjoying themselves.

may yüksek olasılık
might yüksek belirsizlik belirtir.
may izin isteme anlamlarında kibar ifadeler için kullanılır.
might bir çok durumda may’in yerine kullanılabilir:
might’in yüksek belirsizlik belirttiği durum dışında gün konuşmalarda
geçmiş zaman yapısında dolaylı anlatımda zaman uyumunu sağlamak

might aynı zamanda öneri ve eleştiri yapmak için de kullanılabilir.

must hemen hemen kesin sayabileceğimiz yüksek olasılık belirtme durumunda kullanılabilir.
You must be Mr Kinney
Gelecek zamanda must ın bu anlamı için to be sure + mastar fiil yapısı kullanılır.
It’s sure to be cold tomorrow.
Must’ın bu anlamda olumsuz hali can’t dir.

genel anlamda holiday, okul tatili anlamında holidays kullanılır.
holidays kullanıldığında cümlede during edatı bulunur.

1.1.2010 Tell me More Advance1

Next, The Next
week, month, year, term, time gibi gelecek belirten bir zaman ifadesinde next hiçbir artikıl almaz
We’ll go to a club next year.
The next’den sonra aynı sözcükler gelebilir fakat sözde geçen başka bir zamana ilişkin bir gelecek
yapısı söz konusudur.

the next tam konuşma anında başlayan bir zaman dilimini belirtmekte de kullanılabilir.
The next school year is going to be easy.

kind of belirsizlik artikali alarak ya da almadan da kullanılabilir.
Ancak kind of a isim kalıbında daha genel bir durum söz konusu olup anlam net değildir.
What kind of a man is he?
What kind of aircraft are we flying on?

İlgi zamirleri ve zarfları

who kişileri gösterir.
I like people who are honest.
tekil ve çoğul kişiler için kullanılabilir.
özne zamiridir.

which cansız varlıklar için kullanılır.
she’s reading a book which makes her laught.

whom da canlı varlıklar için kullanılan nesne zamiridir.
The boy whom you met is mine cousine.
whom yerine çoğunlukla who kullanılır.

whose ve of which isim tamlamalarındaki tamlayıcıların yerine kullanılır.
whose canlı ve cansız varlıklar için kullanılabilir.
the girl whose dad is a scientist is very clever.
her room is the one whose door is locked.

which od cansız ilgi zamiri tümleci için kullanılır.
She’s in the room the door of which is locked.

where yer belirten tümleçlerin yerine kullanılır.
we live in a place where the sun shines very often

coğul ülke adları daime önünde the alır.

ülke adı, kıta ve bölge adı kısaltmaları daime önünde the alır.

denizler ve yeryüzü sularına ilişkin yerler the alır.
diğer coğrafi yerler of içermedikleri ya da çoğul olmadıkları sürece the almaz.

sokak ve cadde, anıt, park, meydan adları içinde of içermiyorsa the almaz.

kısa bir zaman aralığıyla gerçekleşmir bi durum ya da olay had ve just ile anlatılırç
I had just finished writting a letter when you knocked at the door.

geçmiş zaman dolaylı cümlelerde de had kullanılır.
she told me she had won.

like edatı isim ve isim türü ifadelerle veya zamirlerle kullanılabilir.
Like most students, I love pizza.
as edatının olarak anlamı da vardır.

Aşktayım, Hazandaım, Sokaktayım
in edatı kullanılır.

Edatlarda istisnalar
bayram, tatil ve hafta sonları gibi birkaç günlük tatiller için at edatı kullanılır.

günler için on edatı kullanılır.

Yüzeyde ve hatlarda temas halinde olanlar için on
belirli bir noktada bulunmak at
bir şeyin içinde olmak in

It is a fact that you are crazy.
It yerine that’li alt cümleyi koyarız:
That you are crazy is a fact.
Senin bir çılgın olduğun gerçektir.
Koyu renkli anlam yüzünden that cümleden atılamaz.
iki yardımcı fiil oluşuna dikkat et. İki cümle aslında. Birleşip tek cümle oldu.

yardımcı fiilin yer değiştirerek soru haline getirilmesine mi etkisi diyebiliriz.

I don’t know whether your name is Ahmet.
Senin adının Ahmet olup olmadığını bilmiyorum.
whether mi acaba anlamında olup olmadığı anlamındadırç
I don’t knof if your name is Ahmet.
If de aynı anlamda olup olmadığını bilmiyorum anlamında kullanılmıştır.
What, where, who bağıntı zamirleriyle aynı cümlede whether ve if bu anlamlarında kullanılmaz.

so that, so.. That
bu tür cümlelerde de that cümleden çıkarılabilir. Bu durumlarda So ki anlamındadır.

Haber ingilizcesi
Aktarma yaparken sözün kime söylendiği belirtilliyorsa told kullanılır.
I told the teacher that I liked English.
Eğer aktarlılan cümle tırnak içinde belirtilecekse said kullanılabilir.
I said to the teacher “I like English”

Emir cümleleri aktarılırken “told” fiili kullanılır.
Aktarılan cümlenin fiili önüne to alır.
The policeman told the driver to stop.

Bir soru cümlesi aktarılırken that yerine, if, whether, what,
how, where bağıntı zamiri olarak kullanılırlar.

I had had a ferrari
Birinci had yardımcı fiil.
İkinci had, have’in geçmiş hali.
Bir ferrarim olabilirdi.

Never mind! Takma kafana

would you please yapısı da var.

I wish we would go to İstanbul.
Keşke istanbula gitsek.
I wish you would come with me.
Keşke sende benimle gelsen.
Bu gibi wish ile başlayan cümlelerde would se,sa anlamında kullanılır.

Aktarım cümlelerinde:
we will help you.
They said that they would help me.
Bana yardım edeceklerini söylediler.
You will have grandchildren.
My groundmother said that I would have groundchildren.
Anneannem benim torunlarım olacağını söyledi.

even tough although ile aynı anlamda gerçek bir duruma karşıt gelen bir durumu vurgular
even if ise olası bir duruma karşılık gelen durumu vurgular

Örneğin, orada yaşardım anlamında I would live there diyemeyiz.
I used to live there demek doğrudur.

Forms of Other
The definite kullanılmadığı tekil durumlarda another kullanılıyor.
Zaten başındaki an ekinden bu anlaşılabilir. Tekil ve an almış.
Diğer durumlarda (the definite olduğu ve çoğul durumda) other kullanılır.

Articles
A ve an belirsiz nesnelerle kullanılır. Belirlilik durumu the ile ifade edilir.
Çoğul kelimelerle people ve signs gibi some belirsizlik articli kullanılır.

Some and Any
Çoğul isimlerle some ve any kullanılır.
Some declarative anlatımda kaldırılır.
We have (some) checks.
Any soru ve negatif cümlelerle birlikte kullanılır.

Imperative (The command form)
sadece fiil ve nesne ile kullanılan emir cümleleri.
Take a elevator!
Çoğul hali Let’s dir.
Let’s take the luggage.

Tag Question
In American English, a form of do is usually used when have is the main verb.
They have change, don’t they?

18.Kas.09
Irregular Noun Plurals
life – lives
thief – thieves
tekili ve çoğulu aynı olanlar
deer – deer
fish – fish
sheep – sheep
species – species
despite – e rağmen, -e karşın
althought -isede , olduğu halde

be + used to
alışkanlık belirtir. Sonuna gerund gelir.

be + supposed to
sözlükte anlamı var.. Zannedilmek..

First time, second time, etc
After It’s/This is the first/second time
It’s ve this isden sonra kullanılır.

have gone – halen orada anlamında
have been – bitmiş, ayrılmak üzere anlamında.

Sıfatlar linking verblerden sonra kullanılır.
Linking verb ler 15 tanedir, bunlar:
Olmak Fiilleri Görünmek Fiilleri Kalmak Fiilleri
Be See Stay
Become look Remain
Sound appear
Feel: hissetmek
Taste: tadı olmak
Smell: kokusu olmak
Go olumsuz durumlarda
Get
Grow
Turn kaba ifadelerde
son dördü …leşmek anlamı verirler.
bu linking verb ler bir hareket belirtiyorsa zarf alır. Diğer be anlamlarında sıfar alırlar.
zarf sıfatı, zarf zarfı niteyebilir.

Ön ve Son ekler
ante – önce
fore – öncedeni önde

Oxford Gramer Kitabından Notlar
Değişmeyen durumları anlatmak için geniş zaman, değişenleri anlatmak için ise
şimdiki zaman kullanılır.
am / are / is being sadece davranış tarzının belirtildiği durumlarda kullanılır.
You are being an idiot this morning.
(= You are behaving like an idiot.)

kısa periyotlarda like, love ing alabilir.
I’m loving/enjoying this party. I’m
liking school much better now. This
trip is costing me a lot of money.

I come from > live
I coming from > travelling

I see > understand

since – for
present perfect yapısında gerçekleşmemiş eylemleri anlatmak için kullanılır.
We haven’t had a party for ages.
We haven’t had a party since Christmas.
past simple yapısında gerçekleşenleri anlatır.

just a short time ago
already sooner than expected

bir yere gittim.
seyahat bitmişse been, I have been to …
halen devam ediyorsa gone, I have gone to..

none of you have called me for weeks.

birşeyi tekrar yapma ihtimalim varsa have done, yoksa did kullanılır.
He has done a film – yeniden film yapacaklar
He did a film – son filmleriydi.

20 dakikadır bekliyorum demek için
I have been waiting for twenty minutes.
sadece bu kullanılır. I wait, I’m waiting kullanılmaz.

state – hal bildiren cümleler continiouslu olamaz.
mesela bir şeyi bilmek ve ve bir şeye sahip olmak..
10 yıldır var derken sadece present perfect kullanılır.
Live and work (= have a job) continouslu olabilirler. Anlam farklılığı yoktur.
We’ve been living here since 1992. OR We’ve lived here since 1992.
Sarah has been working for the company for three years now. OR Sarah has worked for
the company for three years now.

niyet varsa gelecek belirtirken will kullanılamaz.
After college I’m going to travel around the US.
be going to kullanmak gerekir.

gelecek için kehanette bulunuyorsak will kullanılır.
şimdi olacak bir şey için kehanettte bulunuyor ya da tahmin yürütüyorsak be going to kullanılır.
geçmişe ilişkin bir kehanetten bahsediyorsak would kullanılır. O yorulmuş olmalı vb.

neutral durumlar için will kullanılır.
I’ll be thirty next month.

be about to
çok yakın gelecek belirtir.

gelecek belirtirken linking verblerden sonra gelecek belirtirken will kullanılmaz.
present simple, present perfect kullanılır.
When I get home, I can sleep
after, as, as soon as, before, by the time, until, when, while.
present simple ya da present perfect aynı anlamda olmayabilirde.
When I’ve seen the report, I’ll make some notes.
When I see the report, I’ll make some notes.

özellikle when ve while linking verblerinden sonra gelecekte present continuous kullanılır.

gelecek belirtirken,
eğer olay anında başlayacaksa
will play çalacak
eğer olay anında zaten devam eden bir şey ise
will be playing çalıyor olacak

will have V3
çoğunlukla şunlarla kullanılır
by, until, before, by the time

timetable da present-geniş zaman kullanılır.
tren gemi uçak gelecekte gidiş saatini söylerken geniş zaman kullanılır.
My flight is on next Friday.
The train arrives at 7 o’clock.

have fiil olarak kullanıldığında (örn. Have a shower) kısaltma yapılmaz.

empatik do vurgu için kullanılabilir. Yardımcı fiil kısaltmaları uzun söylenirerek vurgu yapılır.
Do aynı zamanda ikramda bulunurken çok kibar ifadelerde de kullanılabilir.
Do have a chocolate. kibarlık gösterir

Do you like sorusunun cevabı yes, I do. Olabilir. Yes I like olamaz.

what … for ne için?
ne amaca yönelik olduğunu sorar.
What did you buy this computer magazine for?
yerine why kullanılabilir.. Aynı anlamdadır.

what.. Like
iyi mi kötü mü ilginç mi sıkıcı mı sorularını sorar.
what…look like. da olabilir.

how ve what like arasındaki fark.
how well-being durumunu sorar..
How’s Melanie. She is fine.
What is Melanie like. Oh. She is nice.
Nasıl, nasıl biri, nasıllar, hava nasıl olacak derken What.. Like. Kalıbı kullanılır.

which of ile kullanılabilir.

soru yapılarında sadece etkilenen soruluyorsa yapı olumlu cümle yapısıdır.
Whose burglar alarm was ringing?
What happened?

no olumsuz anlamı olarak ismin önünde kullanılır. İsimden önce bir sıfat olabilir.
no + (sıfat) İsim
Fiillerle kullanılamaz.

question tag lerde rica ve önerilerde tag yardımcı fiili ana cümledekinden farklı olabilir.
Don’t do anything silly, will you?

Negative so
expect , think
I don’t expect/think so.
genelde negatiflerle bu şekilde kullanılır.
Öyle düşünmüyorum..

Positive not
Hope, guess, be afraid
I hope/guess/be afraid not.
olumlu anlamda bu şekilde kullanılırlar.
Öyle olmayacağını umuyorum.

will can kullanılamaz..
yerine be able to kullanılır..

özel bir hareketin sonucu olarak kullanıldığında could yerine be able to kullanılır.
The plane was able to take off at eleven o’clock, after the fog had lifted.
buna (a past action) denir.
past ability durumunda could kullanılabilir.
past action da yapabildi anlamı vardır. Past ability ise yapabiliyordu anlamı vardı.

izin verirken can ve may kullanılır. Could kullanılmaz.
izin isterken can, may ve could kullanılabilir.
may resmi dilde kullanılır. Konuşma dilinde pek kullanılmaz.

izin redderken can’t ve may not kullanılır. Yine burda da couldn’t kullanılmaz.
ayrıca yasaklama ifade eden must not da bu anlamda kullanılabilir.

izinlerden konuşurken şimdiki zaman için can, geçmiş zaman için could kullanılabilir.
be allowed to her iki zamanda da kullanılabilir. Yalnız;
geçmişte belli bir hareketin sonucundan bahsediliyorsa be allowed to kullanılır.

izin olup olmadığını resmi anlamda sorarken may kullanılır. Bir şeyin kuralı soruluyorsa
be allowed to kullanılır.
Are we allowed to take photos?

could olasık belirtirken may den daha küçük bir olasılığı ifade eder.
may, might ve could bu anlamında continuous formda kullanılabilir.
He could be playing squash.

olumsuz anlamda could,
bir şeyin olamayacağını ifade eder.
She couldn’t climb onto the roof. – Çatıya tırmanamaz.
may ve might ise olumsuz anlamda ilgili olumsuzluğun olabileceğini gösterir.
I mightn’t finish the marathon tomorrow. – Yarın maratonu biteremeyebilirim..

mustn’t bir şeyin kötü bir fikir olduğunu ifade eder..

gereklilik yokluğu için needn’t a ek olarak don’t have to da kullanılabilir.
past için: didn’t have to, didn’t need to

needn’t have done kalıbında şu anda farkedilmiş boş yere yapılmış bir şeyi gösterir.
…the restaurant was empty. They needn’t have booked a table.

then cümle sonunda olduğunda o zaman, cümle başında olduğunda sonra anlamını verir ??

should ve ought to tavsiye isterken kullanılabilir.
ought we to – durumuna dikkat.

kibar ricalarda can ve could kullanılabilir.
could daha kibardır.

I want you all to be at the meeting.
all un konumuna dikkat!!

Would you like to
I’d like you to..
you’nun konumuna dikkat!!

could I have
kibarca bir şey isterken kullanılır..

cafe ve dükkanlarda bir şey isterken
I’d like, I’ll have kalıpları kullanılabilir..
Ayrıca kısaca emir yapısında please ile birlikte olmak koşuluyla istek yapılabilir.
Two coffees, please.

I wonder if you could…
Acaba … ebilir misin?

Geleceğe ilişkin tahmin ve istek için.
birinci tekil ve çoğul kişi için would yerine should, will yerine shall de kullanılabilir.
Biraz daha formal dir.

won’t güçlü reddetmeyi belirtebilir.
I won’t listen to any more of this nonsense.

couldn’t have – imposible bir durumu anlatır. Olayın olması mümkün değildir.

get+v3 genellikle tasadüfi ve beklenmedik biçinde olan durumlarda kullanılır.
Geniş ve geçmiş zaman yapısında do nun formlarıyla kullanılır.
The windows don’t get cleaned very often.

Özel pasif yapı – I was given..
Claire was given some flowers.
Claire’nin ne aldığını anlatıyor.
Bu şekilde kullanılan fiiller:
allow, award, fed, give, grant, hand, leave (in a will), lend
offer, owe, pay, promise, sell, send, show, teach

Özel pasif yapı – It is said that..
It is said that Henry is in love with Claire.
bu yapıda kullanılan fiiller:
agree, allege, announce, assure, believe, consider,
decide expect, explain, hope, know, report, say, suggest, suppose, think, understand

Özel pasif yapı – He is said to …
United were expected to win. (= People expected that they would win.)
bu yapıda kullanılan fiiller:
believe, expect, find, know, report, say, think,
understand

be supposed to
We often use be supposed to for things that people say.
I might watch this programme. It’s supposed to be very funny.

Have + st + v3 kalıbı başından bir şey geçmiş olmak manasında özellikle
nahoş durumları anlatmak için de kullanılır.
We had all our money stolen.

need’in pasif anlamı vardır.
The bicycle needs oiling. (= The bicycle needs to be oiled.)
Fakat: asla The-bicycle needs being oiled. Denmez.

seem ve appear fiillerinden sonraki fiil perfect formda olsa da to öneki alırlar.
“to be” fiili aynen kullanılabilir.
She doesn’t seem to be in love with him.
yine seem ve appear ing formundan önce “to be” eki alır.
She seems to be working hard.

happen tesadüfi olan bir şeyi anlatabilir
I happened to see Sarah in town. (I saw Sarah by chance in town.)

to infinitive ve gerunds ing yapısında iki form bir arada bulunabilir.
The government decided to refuse to give in to the terrorists.
Ama iki ing genelde yanyana kullanılmıyor.
Bir infinitive bir ing de yanyana olabilir.

for ve of
for için anlamıyla bazı sıfatlardan sonra +for+object+ infinitive kullanılır.
of da birinin davranışını gösteren sıfatlarla birlikte +of+object+ infinitive ile kullanılır.
Bu yapıda enough ve too da kullanılabilir.
The road is too busy for the children to cross safely.
Unfortunately the table was too small for all of us to sit round.
for amaç ifade ederken de bu yapıda kullanılır.
for tavsiye, en iyisi onun için iyisi anlamında yine for + object + to infinitive olarak
sıfat olmaksızın kullanılabilir.

get used to + ing
be used to + ing deki daha da anlamında vurgular.

Kimi kelimeler genel anlamda kullanıldığında sayılamaz, özel anlamda kullanıldığında sayılabilir.
Kimi kelimeler anlam farklılığında sayılabilen ya da sayılamayan olur.
İçecekler konuşma dilinde “two coffee..” şeklinde söylenebilir.
Aslında two cup of coffee demektir.

Özne konumunda olduğunda fiili tekil çekimlenen sözcükler
Everyone, something.. Vb. none of neither of
One of, Any of Either of
Bir miktar; mesafe, ağırlık, zaman uzunluğu
Özne konumunda olduğunda fiili çoğul çekimlenen sözcükler
A number of All + çoğul isimlerle
Değişkenler
A lot of ardındaki ismin tekil ya da çoğul olmasına bağlı olarak çekimlenir.

bazı isimler sadece çoğul formda kullanılır. Clothes..vb.
Bazı isimler çoğul olduğunda anlamı farklıdır.Pains(özen)…vb.
bazı isimler çoğul yapıda olmasına rağmen tekil çekimlenir: News…vb.
bazı isimler tekil ve çoğul da çekimlenebilir.Works, headquarters.
Çift parçalı eşyalar çoğul çekimlenir ancak önüne a/an almaz.. Gerekirse some kullanılır.
Grup isimlerinde tekil ya da çoğul farketmez ama tekil yapı tercih edilir.
Grup isimlerinde grubun tamamından bahsediliyorsa tekil,
grup üyelerinden ayrı ayrı bahsediliyorsa çoğul form tercih edilir.
grup üyelerinin tamamından bahsedilerek tekil çekimlendiğinde nesne de (its) tekil olur.
grup üyelerinin her birinden ayrı ayrı bahseliyorsa nesne de çoğul olur (theirs)
Police de çoğul çekimlenir.

Zaman cümleciklerinde çoğunlukla artikıl kullanılmaz.
Fakat eğer zaman belirten sözcükler sıfat durumundaysa artikıl alır.
Bu zamanlar, gün, yemek, vakit, ay, sezon vb. olabilir.

A/an; quite dan sonra gelir. Very, fairly den önce gelir.
a/an rather dan önce de sonra da olabilir.

So / such
be + so + sıfat
the test was so easy.
such + a/an+(sıfat)+noun
such + adjective + plural and uncountable
so long, so far, so many, so much şeklinde de olabilir, ardına isim gelebilir.
such a long, such a lot şeklinde de olabilirler.

sebep sonuç ilişkisi
so X that ya da such X that
çok X olduğundan anlamı çıkar.. X burada ne olduğunu gösteriyor.
that cümle dışı bırakılabilir Dikkat!!!

the ile birlikte sahiplik (‘s) yapısı kullanılmaz.

if li cümlelerde some yerine any kullanılır.
sorularda any daha yaygın olmakla beraber positif anlam taşıyan sorularda some kullanılabilir.
someone, anyone; somewhere, anywhere; something, anything lerde kullanım da some any
kullanımı gibidir.

any ve türevleri farketmez herhangi anlamında olumlu cümlelerde kullanılabilir.

a lot of, anlam açıksa yanına isim almadan “a lot” şeklinde söylenebilir.

so many, too much ifadeleri olabilir.

konuşma dilinde only a few = few, only a little=little anlamında kullanılır.

All çoğul ve sayılamayan isimlerle kullanılır.
all/most + isim dünyadaki hepsi
all of/most of + isim , belli bir kısmın hepsi
most of the vb.
them all
The guests have all gone now.
All bu yapıda esas fiilden ya da sıfattan önce gelir.
These cups are all dirty. I’ll have to clean them all.
Most ve some tek başına zamir olarak da kullanılabilir.
All clause ların başında kullanılır. All I did.. All you know..
Bu yapıda all tek başına kullanılmaz.
There was none left. Denir ama there was no left denmez.
All genel olarak hepsi
All the, belli bir grubun hepsi
Most çoğu
Most of the belli bir grubun çoğu
none of the belli bir grubun hiç biri
some of them belli bir grubun bazıları
most of them belli bir grubun çoğu
none of them belli bir grubun hiç biri
them all onların hepsi
us all bizim hepimiz
All you know, bildiklerinin hepsi, clause yapı da

Every herkes
Each her biri manasında ayrılırlar.
Each ve each of tek başına zamir olarak kullanılabilirler.

Whole – tekil isimlerle kullanılır.

bir edattan sonra kendine dönüşlü zamirler kullanılmaz. Yerine nesne zamirleri kullanılır.

each other = one another
each other’s ; possessive formu da olabilir.

one ve ones sayılamayan isimlerin yerine kullanılmaz.
one/ones, the, sıfat ve every ifadelerinden sonra cümleden çıkarılmaz.
That, this, each vb lerle kullanıldığında cümleden çıkarılabilir.
one, ones, some, any “a” ye benzer, belirsizdirler.
it, them ise the gibi belirlidirler.

someone, eveyone da bahsettiğimiz kişinin cinsiyetini biliyorsak onun derken ilgili kişi/nesne
zamirini kullanabiliriz.
someone, something vb ardından bir sıfat gelebilir.

in ten days’ time = tens days from now = 10 gün içinde

Sıfatların diziliş sırası:
1 Opinion (how good?)
2 Size (how big?)
3 Most other qualities
4 Age (how old?)
5 Colour
6 Origin (where from?)
7 Material (made of?)
8 Type (what kind?)
9 Purpose (what for?)

sıfatlar başına the alarak belli bir zümreyi belirtebilir.
The disabled, the blind..vb
The + zarf + sıfat yapısı da olabilir.

Zarflar sıfatların sonuna ly getirilerek yapılır. Kuralları:
değişim olmaksızın ly alanlar:
istisnaları: true–>truly, whole–>wholly
y –> ily ye dönüşür. Easy, easily, lucky, luckily…vb
le–> ly ye dönüşür. Possible–>possibly
ic –> ically, automatic –> automatically …vb.

kimi look, taste, appear gibi fiiller sonuna sıfat da alabilir zarf da..
The man appeared drunk. — A waiter appeared suddenly.

Bazı sıfatlar sonunda ly olmasına rağmen sadece sıfat görevinde olabilirler. Asla zarf olmazlar.
frendly, lovely, lively, elderly, likely, lonely, silly, ugly
bu kelimelerle illa bir sıfat kullanmamız gerekirse way ya da manner bu kelimelerin ardından
kullanılabilir.
She spoke to us in a friendly way.
Genelde zarf görevi için bu kelimelerle aynı anlamı taşıyan zarflar tercih edilir.

good sıfat, well aynı anlamda zarf görevindedir.
well sağlıklı olma durumunu ifade etmek için de kullanılır.

sonunda ed olan sıfatların önüne more ya da most getirilerek comparative ve superlative yapılır.

comparative formların şiddetlendirilmesi için:
much, a lot, far; rather; slightly, a bit, a little
no da negatif anlamda kullanılabilir.
any de soru ve negatif anlamlarda kullanılabilir.

adverb ün yeri
başta, orta da sonda olabilir.
Ortada olduğunda esas fiilden önce gelir.
Esas fiil yoksa be fiilinden sonra gelir.
eğer bi vurgu yapmak isteniyorsa adverb yardımcı fiilden önce gelebilir.
normal şartlarda bir adverb fiil ile nesne arasında olmaz.
uzun nesnelerde bir adverb arada olabilir. Carefully.
tarz zarfları:
sonu ly ile biten adverb ler hem ortada hem son da yer alabilir.
yer ve zaman zarfları:
Cümle sonunda olurlar, bazen cümle başına alınabilirler.
Bazı kısa; now, soon gibi zaman zarfları mid position da olabilir.
Sıklık zarfları:
Genele mid position da olurlar.
Şunlar cümle sonunda ya da başında da olabilir:
Normally, usually, often, sometimes and occasionally
Phrases; every day, most evening, once a week vb. cümle sonunda ya da başında olabilir.
probably ve certainly olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden önce gelir.
We probably won’t get there in time.
End position:
tek kelimelik adverb ler phrase den önce gelir.
iki kelimelik adverbler (last night vb) pharese den önce de sonra da olabilir.
cümlede yer ve zaman zarfı her ikisi de olduğunda fiil ile yakın ilişkisi olan önde yer alır.
Örneğin go hareket fiilinde yer zarfı öndedir.
I usually go to bed early.
burada tek kelimelik bir -zaman zarfı- olmuş olsa da yer zarfı önce gelir!!

still süreklilik, geçmişle bir bağlantı bildirir
Still olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden (haven’t, can’t vb) önce gelir.
she still can’t swim
yet ve still şu cümlelerde aynı anlamda kullanılmış:
Rita hasn’t booked a holiday yet. Rita still hasn’t booked a holiday.
still’in daha güçlü daha vurgulu bir anlamı vardır. Daha çok şaşkınlık durumlarında kullanılır.
still esas fiilden önce: My tooth is still aching.
still bağlaç olarak
iki cümle arasında zıtlık ilişkisi sağlar: ancak, bununla beraber anlamında

No longer / anymore / any longer
No longer mid position ‘yardımcı fiil ile esas fiil arasın’da kullanılır. Biraz resmidir.
Gayri resmi olarak not…any more ve not… any longer cümle sonunda kullanılırlar.

Bazı derece zarfları fiili niteler ve fiilden önce gelir.
really, quite, rather vb.
Bazı derece zarfları fiili nitelese de sonda yer alır.
a bit, a little, a lot, awfully, much and terribly
Absolutely, completely and totally ortada ya da sonda yer alabilir.
very much, olumlu cümlede her iki kelime birlikte kullanılır. Much tek başına kullanılmaz.
I like this town very much.
Olumsuz cümlede much tek başına kullanılabilir.

comparative formda derece vurgusu için rather kullanılır. Quite kullanılmaz.
Sevilen bir durum için quite kullanılır.
Sevilmeyen hoşlanılmayan bir durum için rather tercih edilir ama quite ın kullanılması da
mümkündür.

too much, too many, enough isimlerden önce gelir.

bir hareket varsa into, onto kullanılır. Ama in ya da on da yalın olarak kullanılabilirler.

hafta sonu derken at the weekend (GB), on the weekend (US)

günü akşam derken; on Friday evening

gece boyunca derken at kullanılır. Ama gece uyandım derken in kullanılır.
I wake up in the night.

In time means ‘early enough’, at the last moment
On time means ‘at the right time’ ‘on schedule’.

in bir şeyi tamamlama süresi içinde kullanılabilir.
Could you walk thirty miles in a day’?

olumlu cümleler de for genelde cümle dışı bırakılır.
We’ve had this car (for) six months.

past perfect de before kullanılır, ago kullanılmaz.

while linking verb dür. (when gibi) bir pharese den önce gelir.
during bir edattır. (in gibi). A meal, the night vb. bir sözcükten önce gelir.

until resmidir till e göre

by the time ve until bir yan cümleden önce kullanılır.
By yan cümleden önce kullanılmaz. Sadece belli bir zamandan önce kullanılır.

as ve like bir yan cümlecikten önce kullanılabilir. Gibi manasında.
Like gayriresmidir.
As şu kelime yapılarında da kullanılır.
say, know, expect
As I said…; As you know…

on the way – yolculuk sırasında
in the way – yol bloke
We couldn’t get past because there was a parked car in the way.
In the end = finally, after a long time.
At the end = when something stops.

fiyatlarda artış derken :an increase in the price
fiyatlarda yüzde oranında artış belirtirken: an increase of %3
fiyatlarda miktar olarak artış derken: an increase of £10

birinin yeteneğini belirtirken, good at, bad at vb.
good at tennis
birinin sağlığı için, good for, bad for vb.
Smoking is bad for you.
birinin başka birine karşı davranışı için, good to, bad to vb.
My friends have been good to me.

edatlar isimden önce gelir.
ismi nitelemezler, ismi sıfatlar niteler.
edatlar: edat + isim/zamir/gerund ya da sıfat/isim + edat şeklinde kullanılabilirler.

Yusuf Buz dan edat bilgileri:
Hem edat hem de zarf olarak kullanılabilen kelimeler vardır.
Edatlar nesne alır ancak zarflar nesne almaz.
There is a farm beyond lçel. (preposition: nesne var)
There is a farm beyond. (advctb: nesne yok)

sonu ing ile biten edatlar da vardır.

beside ve besides anlamı farklıdır.
besides: bununla birlikte, ilaveten anlamı taşır.

verb + object + preposition yapısı olabilir.
pasif yapıda verb+preposition olur.

phrasal verb ler verb+adverb ya da verb+preposition kombinasyonundan oluşur.

bir pronoun (it, them vb) her zaman adverb den önce gelir.
take it off.
zamirin adverb den sonraya alınması yanlıştır.

reported question
bu yapıda; ask, wonder, want to know sözcükleri kullanılır.
yes no sorularında if ya da whether kullanılır.

reported speech emir ve ricalarda nesneden sonra mastar gelir.
tell/ask someone to do something.
A policeman told me to move the car.
v2+nesne zamiri+mastar yapısına dikkat.
olumsuzu
tell/ask someone not to do something.
ayrıca:
ask to do something. The inspector asked to see my ticket
ask for – bir şey talep etmek I asked (the travel agent) for some brochures

Reported offers, suggestions
We can use agree, offer, promise, refuse and threaten with a to-infinitive.
We can also use an object + to-infinitive after advise, invite, remind and warn.
We can use an ing-form after admit, apologize for, insist on and suggest.
yani infinitve ve ing alan fiillerin kullanımıyla aynı.
Ayrıca aşağıdaki kelimelerden sonra (that) yapısı da gelebilir.
admit, advise, agree, insist, promise, remind, suggest and warn.

who insanlar için
which insan dışı varlıklar için
that hepsi için kullanılır.
Ama:
insan dışı varlıkların isimleri yerine
ek bilgi veren sıfat cümleciklerinde sadece which kullanılır.
kısaltma yapılmaz
tespit amaçlı bilgi veriyorsa sadece that kullanılır.
insan isimleri için hem that hem who kullanılır.
ek bilgi iki virgül arasında verilir, tespit durumunda virgül kullanılmaz.
ek blgi veren için kısaltma yapılmaz.

who ve that dan önce preposition gelmez.

ilgi zarfları; when, why where
when ve why cümle dışı bırakılabilir ya da yerlerine that kullanılabilir.
Ama which kullanılamaz.

when ve where ek bilgi veren sıfat cümleciklerinde which yerine kullanılabilir.
why değişmez.

A special use of which (Connective Relative Pronoun)
which tüm cümleyi etkilediğinde virgül ile ayrılarak kullanılır.
çevirisi “ki bu da” diye yapılır.
He failed again, which dissappointed his parents.

relative pronoun da öznel aktif durumda yapılan kısaltma geçmişte olan tek bir
hareket durumunda yapılmaz.
The police want to interview people who saw the accident.
yani bu durumda “people-seeing-the-accident” denmez.

Eger ilgi zamirinin niteledigi isimden önce
“the first, the only, the last,
the second” gibi bir sıra sayısı veya “the most” gibi superlative yapı var ise
mastar , gelecek zaman yerine geçmisi vurgulayacaktır.Yani çeviride “…cek,
…cak” eki “…en, …an” ekine döner.
The first man to get out off the bus. (Otobüsten ilk inen adam)
eğer arada first olmasaydı anlam geleceği vurgulardı.
the only dışındakilerin hepsi cümle dışı bırakılabilir.

when, if
kesin olduğu zaman için when, olası bir durum için if kullanılır.
if…not = unless sonraki cümle present tense dir

if, in case sonraki cümle present tense
şimdiki anlam yapısında if, gelecek anlamında in case kullanılır.
İn case: daha sonra olası bir duruma karşı anlamında kullanılır.

if only, whish e nazaran daha vurgulur ve empatikdir.
if only tek başına ya da yan cümleyle birlikte kullanılabilir.

wish pişmanlık ya da dilek dilemekte kullanılır.
I wish I were rich.
günlük konuşmada were yerine was kullanılır.
I wish I was rich.

gelecek zamana ilişkin bir dilek belirtmek için bu dilek kişinin çevresinde gelişen bir duruma
yönelikse would kullanılır.
I wish they wouldn’t make such a noise.
Dilek çevrede gelişen bir olaya yönelik değilse hope will kullanılır.
I hope I’ll see you again.

wish/if only .. Would
bir şeyin olmasını ya da durmasını dilemek için kullanılır.

wish/if only … past simple
farklı olan şeyler için bir dilek belirtir. Şimdiki zamanı anlatır. Şimdiden farklı olsaydı manasında.
bu yapıda was yerine were kullanılabilir.
bu yapıda would kullanılmaz ama could kullanılabilir.
I wish I could sing (but I can’t).

wish/if only… past perfect
geçmişe dair bir dileği ya da geçmişte kalmış bir eylem düzleminde pişmanlık belirtir.
I wish I had paid attention.
bu yapıda would have kullanılmaz ama could have kullanılabilir.

in spite of: e rağmen e karşın
bir isim ya da ing formundan önce kullanılır.
her fear vb. den önce gelir ama she feels.. gibi yapıdan önce gelemez.

though, althought a göre gayriresmidir.
though cümle sonunda kullanılabilir.
even though, although a göre daha güçlü ve empatikdir.

although bir cümleden önce gelebilir ama in spite of gelemez.
İn spite of the fact that yapısı ile although gibi bir cümleden önce gelebilir.
despite, in spite of ile aynı manada ve aynı yapıda kullanılabilir.
yani ardından ing li yapı gelir. He she ya da şahıs ismi gelmez.

to amaç bildirmek için kullanılabilir.
in order to ve so as to daha formal olarak amaç bildirmek için kullanılır.
in order not to ve so as not to olumsuz yapılarda kullanılır.
“not to” tek başına kullanılmaz.

so that den sonra bir özne ve fiil gelir.
Çoğunlukla şimdiki zaman yapılarında, will ya da can,
geçmiş zaman yapılarında could ve would kullanılır.

for
bir şeyi neden yaptığımızı anlatmak için isimden önce kullanılır.
for + ing ya da mastar birşeyin kullanım amacını belirtmek için kullanılabilir.
ama spesifik bir hareket varsa sadece mastar ya da for + bir isim kullanılır.
For+ing spesifik amaç belirtmez.
I put the heater on to keep the plants warm,

Linking Verbs
when tam o anda anlamında
as/while o esnada anlamında kullanılır.

because bir şey nedenini belirtmek için
so bir şeyin sonucunu belirtmek için kullanılır.

şunlar kendilerinden önceki cümleyle bağlantı kurarlar,
all after bununla birlikte
on the other hand diğer taraftan
for example örnek olarak
too de, da

and anlamı veren bağlaçlar
too/as well
also
in addition ek olarak cümleden önce virgülle ayrılarak
besides yanısıra, in dışında cümleden önce virgülle ayrılarak
furtheremore ayrıca cümleden önce virgülle ayrılarak

but anlamı veren bağlaçlar
still yine de, bununla beraber virgülle ayrılır
however virgülle ayrılır
nevertheless/all the same yine de, buna rağmen virgülle ayrılır
on the other hand virgülle ayrılır

so anlamı veren bağlaçlar
therefore o yüzden o nedenle yardımcı fiilden sonra kullanılabilir
consequently binaenaleyh, bu nedenle sonuç olarak virgülle ayrılır
as a result sonuç olarak virgülle ayrılır

Diğer bağlaçlar
Rephrasing: in other words yani demek
Correcting yourself: I mean/Or rather We play basketball. I mean/Or rather volleyball.
Contradicting: On the contrary, tersine, aksine, bilakis.
Picking up a topic: Talking of
I like Natasha. I went on holiday with her.
~ Talking of holidays, what are your
plans for this year?
Changing the subject: By the way,
It’s a lovely day, isn’t it?
~ Yes, beautiful. By the way, have you seen Melanie?
Supporting a statement: After all, bununla birlikte, yine de, buna rağmen.
Dismissing something: Anyway,
Giving an example: for example/for instance.

Bağlaçlara i. Tunik notlarından bakış
1. coordinating bağlaçlar
mutlaka iki cümlecik arasında bulunurlar. Başta ya da sonda olmazlar.
bu bağlaçlardan önce mutlaka virgül kullanılır.
cümle baştan sona çevrilir.
Bu bağlaçlar:
And: ve (paralellik arzeden ba glaçtır.)
But: ama, ancak, fakat (zıtlık ba glacıdır.)
Or: veya (iki alternatiften birini seçen ba glaçtır.)
Nor: ne de , ardından devrik yapı gelir;
yani yardımcı fiil öndedir.
So: bundan dolayı (sonuca götüren ba glaçtır.)
For: baglaç olarak iki cümlecik arasında “zira”, edat olarak için
Yet: baglaç olarak “halbuki” anlamındadır, zarf olarak,
“henüz”anlamında;
and, but ve so da özne aynı olduğunda kısaltmalarda virgül kullanılmaz.
cümleler arasında zaman uyumu yoktur.

2. ) Sentence Connector:
Cümleler arasında bağlantı kurarlar.
Bunlara cümle bağlayıcıları denir.
İkinci cümlenin başında, ortasında ya da sonunda virgülle ayrılarak kullanılabilirler.
Ama çeviride bağlaç başta söylenir.
noktalı virgülden sonra da kullanılabilirler.
Grup: 1. iki cümle arasında paralel bir iliski saglayanlar
Furthermore:
Moreever:
what’s more:
in addition:
Also:
Grup: 2. ki cümle arasında bir zıtlık iliski saglayanlar
However: ancak bununla bereaber
Nevertheless:
Nonetheless:
On the contrary:
Still:
Grup: 3. Sonuca götüren baglayıcılar
Therefore
Thus
Hence
As a result
Consequently
Grup: 4. Alternatif belirten baglayıcılar
Or else:
Otherwise:

else some any vb. türevlerinin ardından başka anlamında kullanılır.
İsimlerle another başka anlamında kullanılır.

3.) Correlative Conjunction
İlişki sağlayan bağlayıcılar.
Not only ……….but/also:sadece de gil ……….aynı zamanda
Both ……….and: hem……….hem de
Either ……….or: ya ……….ya da ( ki alternatiften biri)
Neither ……….nor: ne ……….ne de ( ki alternatiften hiç biri)
Whether ……….or: gerek ……….gerekse (olsun ……….olsun)
not only kısmı cümle başına alınabilir. Bu durumda cümle devrik olur.
Not only did he insult his friends but also beat them

4.) Adverbial (Subordinating) Conjunction
Zarf görevindeki bir cümleciği bağlamak için kullanılırlar.
Bu bağlaçlar diğer bağlaçlardan farklı olarak anlamlarını yan cümleciğin fiiline yüklerler.
cümleler arasında zaman uyumu vardır.
Grup 1: Time Conjunction:
When: ……….dı gı zaman
After: ……….den sonra
Befor: ……….den önce
As: ……….iken Kısa süreli olaylarda kullanılır. simple zamanlarla
While: ……….iken
Uzun süreli olaylarda kullanılır. continuous’lu zamanlarla
Just as: ……….tam iken genelde past continious ile kullanılır.
Until / Till: ……….ceye kadar
By the time: ……….ceye kadar
Since: ……….dı gından beri
As soon as: ……….ir, ……….imez
As long as: ……….dı gı sürece
Once: ………..ce / ca
No sooner ….than: …..mesi ile …..mesi bir oldu
I had no sooner left home than it began to rain.
(Evden ayrılmamla yagmurun yagmaya baslaması bir oldu.)
Hardly / Scarcely ……….when: tam …………mı stı ki ………..oldu
I had hardly left home when it began to rain.
(Tam dısarı çıkıyordum ki yagmur yagmaya basladı.)
“no sooner……than” ve “hardly……..when” cümle başına alınarak devrik yapı da kullanılabilir.

Zaman bağlaçlarının olduğu cümlecikte hiçbir future tense kullanılmaz.
zaman uyumundan dolayı temel cümle ile yan cümlecik aşağıdaki yapıda olamaz.
Past —> Future bağlaçlarda zamanlar böyle
Present —-> Past bağlaçlarda zamanlar böyle
since genel zaman uyumunu bozan tek bağlaçtır.

Grup 2: Cause Conjunction (Sebep baglaçları) :
Bu baglaçların hepsi “…….dıgı için” anlamındadır.
zaman uyumu vardır.
Because
As
Since – bu yapıda zaman uyumu nedeniyle dığı için anlamında kullanılır.
Seeing that
Now that
Given that

“the fact that” eklenerek baglaca dönüşenler.
Due to be fiilinden sonra kullanıldığı söylenir..
Owing to
Because of ……….den dolayı + the fact that: ……….dıgı için
On account of
in view of
bunlar normalde (the fact that olmadan) edattırlar ve isimlerle ya da ing lerle kullanılırlar.

Since, As ve While baglaçları farklı baglaçlar olarak kullanılabilirler.

Grup 3: Concession Conjunction (Zıtlık Baglaçları):
e rağmen anlamında olanlar.
Though
Even though
Although
Despite the fact that
in spite the fact that

“….iken, oysa” anlamında olanlar
Whereas
While
“Connecting conjuction ile aynı kullanıma zahiptirler.

“ne olursa olsun” gibi bir zıtlık anlamı katanlar
Howevwe + (Sıfat – Zarf)
Whatever + (sim)
No matter + (QW)
normalde bir bağlaçtan hemen sonra bir özne gelir.
eğer özneden farklı kelime varsa yukarıdaki üçünden biri kullanılır.
However hard he may study, he can’t be succesful.
arada hard olmasaydı however kullanılamazdı.
(O ne kadar sıkı çalısırsa çalıssın, basarılı olamaz.)
Whatever decision the goverment may take, inflatıon seems to rise.
(Hükümet hangi kararı alırsa alsın, enflasyonun yükselecegi görünüyor.)
No matter what he does, he can’t persuade us.
(O ne yaparsa yapsın bizi ikna edemez.)

sonu “sion, tion, çogul eki s, ance, ent” gibi ekler ile biten sözcükler isimdirler.

Eventual: olası
Eventually: sonunda
Sooner or later: er geç

Eger baglacın kullanıldıgı cümlecigin fiili “linking verb” ise sıfat; değilse zarf kullanılır.

while’ın whereas gibi oysa, e rağmen anlamı vardır. Dikkat!

Gurp 4: Result Conjunction (Sonuç baglaçları)
Ana cümlecikteki yargının sonucunu veren yan cümleciğin başında kullanılırlar.
So (Sıfat, zarf) that
She is so clever that everyone admires her.
(O öyle zekidir ki herkes ona hayrandır.)
Such + (sıfat) isim + that
He is such a man that you can rely on him.
(O öyle biridir ki ona güvenebilirsiniz.)
Eger baglacın oldugu cümlecigin fiili Linking Verb ise sıfat; degilse zarf kullanılır.
bozuk sıfat tamlaması varsa ( a/an sıfatla isim arasında ise)
so.. That yapısı, normal sıfat tamlamarında such.. that yapısı kullanılır.
So’dan that’e kadar olan yapı basa alınabilir. Devrik yapı olur.
1.) a little, a few, a lot of, gibi önünde a / an belgisiz tanıtıcı varsa
“such……….that” baglacı kullanılır.
2.) much, many, little, few, , gibi önünde a / an belgisiz tanıtıcı yoksa
“so……….that” baglacı kullanılır.

Grup 5: Purpose Conjunction (Amaç Baglaçları):
Ana cümledeki yargının amacını belirleyen yan cümleciğin başında kullanılırlar.
mesi için anlamındadırlar.
in order to mastar yapısı
So as to mastar yapısı
to yerine that getirilerek bağlaca dönüştürülürler.
so as to daki as de atılır. Bu durumda bu bağlaçlar
in order that bağlaç yapısı her iki tarafın isteğini de belirtir.
so that bağlaç yapısı sadece söyleyenin isteğini anlatır

Grup 6: Expectation Conjunction (Beklenti Baglaçları):
Ana cümledeki yargının hangi beklentiden dolayı olduğunu açıklayan yan cümlecikle kullanılırlar.
n case: ………..diye
Lest (for fear that): ………..mesin diye
her ikisi de “ihtimaline karşın” diye çevrilebilir.
in case kullanılırsa olması ihtimali için, lest kullanılırsa olmasın diye ters anlamlıdırlar.

Noun suffixes
ment the prospects for employment reach an agreement
ion/tion/sion take part in a discussion increase steel production
ation/ition an invitation to a party people’s opposition to the idea
ence/ance a preference for houses rather than flats a distance of ten miles
ty/ity no certainty that we shall succeed keep the door locked for security
ness people’s willingness to help recovering from an illness
ing enter a building reach an understanding

Nouns for people
er/or the driver of the car a newspaper editor
ist a place full of tourists a scientist doing an experiment
ant/ent an assistant to help with my work students at the university
an/ian Republicans and Democrats the electrician rewiring the house
ee an employee of the company (= someone employed)
notes for examinees (= people taking an exam)
We also use er for things, especially machines.

Sıfatların sonunda ize, ise eki getirilerek de isim yapılabilir.
standardize vb.

Most of these adjectives are formed from nouns.
al a professional musician Britain’s coastal waters
ic a metallic sound a scientific inquiry
ive an informative guidebook an offer exclusive to our readers
ful a successful career feeling hopeful about the future
less feeling hopeless about the future (= without hope) powerless to do anything about it
ous guilty of dangerous driving luxurious holiday apartments
y a rocky path the salty taste of sea water
ly > 109A a friendly smile a very lively person
able/ible an acceptable error (= an error that can be accepted) a comprehensible explanation
a valuable painting (= worth a lot of money) a comfortable chair

Some common prefixes
anti (= against) anti-roads protestors anti-government troops
inter (= between) an international match interstate highways in the US
mini (= small) a minicomputer the minibar in your hotel room
mis (= wrongly) mishear what someone says miscalculate the amount
multi (= many) multicoloured lights a multimillionaire
over (= too much) too fond of overeating overcrowded roads
post (= after) the post-war world a postgraduate student
pre {— before) pre-match entertainment in prehistoric times
re (— again) a reunion of old friends reread a favourite book
semi (= half) semi-skilled work sitting in a semicircle
super (= big) a huge new superstore a supertanker carrying oil
under (= too little) thin and underweight underpaid work

Negative prefixes
Un is the most common negative prefix.
dis a dishonest way to behave can’t help being disorganized
disappear from the scene a disadvantage of the plan
il (+ l) an illegal drug an illiberal attitude
im (+ m or p) an impossible task an impolite question
in an indirect route the invisible man
ir (+ r) an irregular shape an irrelevant remark
non non-alcoholic drinks a non-stop flight
un an uncomfortable chair an unusual event
uncertain what to do unpack your suitcase

İngiliz ingilizcesi ve Amerikan ingilizcesi arasındaki bazı farklar.
seem, appear, feel, look, sound kelimelerinden sonra ingiliz ingilizcesinde direkt isim gelebilir.
Amerikan ingilizcesinde arada to be olur. He seem to be good pilot.

İngiliz ingilizcesinde yeni olmuş olaylarda present perfect daha çok kullanılır.
Amerikan ingilizcesinde simple past da aynı nispette kullanılır.

İngiliz ingilizcesinde ever ve never past simple da kullanılmaz. Present ferfect de kullanılır.
Ama Amerikan ingilizcesinde past simple da present perfect de kullanılır.

Shall ingiliz ingilizcesinde gelecek yapısında kullanılır.
Amerikan ingilizcesinde shall gelecek yapısında kullanılmaz.

İngilizler bir teklif için shall kullanılır.
Amerikalılar should kullanılır.

İngiliz ingilizcesinde gotten kullanılmaz.
Amerikan ingilizcesinde gotten kullanılabilir.
He’s gotten/made a lot of money from his..
Bu örnekde İgiliz ingilizcesinde sadece made kullanılır.

Have (got) olumsuz cümlelerde ve soru yapılarında ingiliz ingilizcesinde
haven’t, have you.. yapısı olabilir.
Amerikan ingilizcesinde genelde don’t have ve do you have yapısı kullanılır.
Geçmiş yapısında her ikisinde de didn’t have kullanılır.

Empatik do ingiliz ingilizcesinde daha çok kullanılır.
(Do) have a piece of cake.

İngiliz ingilizcesinde daha önce bahsedilmiş bir eylem do ile ima edilebilir.
I don’t practise as often as I should (do).
Amerikan ingilizcesinde bu yapıda do kullanılmaz.

Tag question lar daha çok ingiliz ingilizcesinde kullanılır.
Amerikan ingilizcesinde right? Ya da OK? Kullanılır.
I’ll bring the baggage in, OK/shall I?

İngiliz ingilizcesinde bir şey mümkün değilse can’t ile ifade edilir.
Amerikan ingilizcesinde aynı anlamda mustn’t kullanılır.

ingiliz ingilizcesinde neen’t ya da don’t need to her ikisi de kullanılır.
Amerikan ingilizcesinde don’t need to kullanılır. Needn’t kullanılmaz.

İngiliz ingilizcesinde grup isimleri tekil ya da çoğul yapıda kullanılabilir.
Amerikan ingilizcesinde tekil yapıda kullanılır.

İngilizler müzik aletleri ile the kullanılır.
Amerikalılar the yı dışarda bırakırlar.

İngilizler in hospital derler.
Amerikalılar in the hospital derler.

Sayılar İngiliz ingilizcesinde hundred and twenty şeklinde söylenir.
Amerikalılar aradaki and i cümle dışı bırakarak hundred twenty şeklinde söylerler.

Tarihlerde birden çok farklılık vardır.
Genel olarak:
İngilizler Amerikalılar
23 June June 23
‘the twenty-third of June’ June twenty-third’
‘June the twenty-third’

Nesnel anlatımda ingilizler resmi dilde one kullanılır.
Amerikalılar sadece you kullanılır.

Amerikan ingilizcesinde someplace, everyplace, anyplace kullanılabilir.
İngiliz ingilizcesinde sadece somewhere, everywhere, anywhere kullanılır.

Konuşma dilinde bir sıfat bir zarfın yerine kullanılabilir ancak daha çok amerikalılar yapar bunu.

Edatların kullanımında bazı farklılıkları vardır.
Through amerikan ingilizcesinde özel bir manada kullanılır.
He’ll be on the road from Tuesday to/till Friday.
He’ll be on the road (from) Tuesday through Friday.

in case iki dilde farklı anlamlarda kullanılır.
İngiliz ingilizcesinde olabilme ihtimaline karşı
amerikan ingilizce eğer olursa anlamında kullanılır.

Go and
Amerikalılar and i bu yapıda cümle dışı bırakır.
I’ll go (and) buy the tickets.

subjunctive (istek) kipi
ingilizler should kullanılır.
Amerikalılar get/go kullanılır.
Örneklere dikkat:
GB: …suggested that he should get a job. / …suggested that he gets a..
US: …suggested that he get a job.

Düzensiz fiillerde bazı farklılıklar vardır.
İngilizler sonu t ile bitenleri tercih ederken amerikalılar ed ile biten kelimeleri kullanılırlar.
learnt/learned, dreamt/dreamed vb.
Dive ingiliz ingilizcesinde düzenli iken amerikan ingilizcesinde düzensiz fiildir.
Sıfatların linking verblerden sonra kullanılır.
Linking verb ler 15 tanedir, bunlar:
Olmak Fiilleri Görünmek Fiilleri Kalmak Fiilleri
Be See Stay
Become look Remain
Sound appear
Feel: hissetmek
Taste: tadı olmak
Smell: kokusu olmak
Go olumsuz durumlarda
Get
Grow
Turn kaba ifadelerde
son dördü …leşmek anlamı verirler.
bu linking verb ler bir hareket belirtiyorsa zarf alır. Diğer be anlamlarında sıfar alırlar.
zarf sıfatı, zarf zarfı niteyebilir.

Ön ve Son ekler
ante – önce
fore – öncedeni önde

shall ve can bir teklifin soru biçiminde kullanılırlar.
Düz cümlede bir şey yapmayı teklif için will ve can kullanılır.

öneri sunarken shall ve let’s yapısı kullanılır.
Could ve why don’t da aynı yapıda kullanılabilir.

öğüt isterken should ve shall kullanılabilir.

Reklamlar

22 Responses to İngilizce ders notlarım

 1. ali dedi ki:

  biras uzun ama emeklerinize sağlık süper olmşşşşşşşşşşşşşşşş herkeze önercem

 2. eylem dedi ki:

  site güzel ama hiçç iç açıcı değil bu yüzden artık siteye güzel diyemeyiz

 3. Oğuz dedi ki:

  Bende beğendim abi takdir ettim.Elinize,Emeğinize Sağlık.

 4. SİNAN dedi ki:

  çok karışık sınıflandırma olsa konu konu daha güzel olurdu. içerik güzel ama tasarım dizayn sınıflandırma güzel değil. sayfa sıkıcı.

 5. Beren dedi ki:

  Bence çok fazla uzun ve okuyamadım üstelik zamanım yetmedi okumaya. Birazda kısa olsaydı iyi olurdu.(Bence).

 6. gökhan dedi ki:

  sınıflandırma konusunda haklısınız fakat uzunluk konusunda katılmıyorum. Sonuçta bu bir dil ve ingilizce kapsamında öğrenmek için her şey burada, bir dil öğrenmek istiyorsanız daha ne kadar kısa olupta kolaya kaçmaya çalışırsınız anlam veremedim. Zamanınız yetmediyse siz çizgi filmlerinizi izleyebilirsiniz efendim … Yazan ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim kendi adıma, çaba sarf etmişler sonuçta, sadece okumak için yazılmamış öğrenilmek için hazırlanmış bir proje. Zaten pollyanna gibi okumanız beklenmiyor küçük hanfendiler. ..

 7. TolGA gÖNTAŞ dedi ki:

  Teşekkürler Eline sağlık

 8. Gökhan dedi ki:

  Paylasım için teşekür ederim benim için çok faydalı oldu.özellikle verdiğiniz detaylar mükemmel

 9. asezgin61 dedi ki:

  emeklerinize sağlık,
  ‘used to’ kalıbının aşağıdaki gibi kullanımına rastlayamadım.
  şu anlatım emir vy öneri tümcesi midir? ve Türkçe çevirisi nedir?

  ‘used to tell someone that you are grateful because they have given you something or done something for you’ (Cambridge Dictionary’den)

 10. asezgin61 dedi ki:

  Emeklerinize sağlık çalışmanız iyi olmuş.
  Ancak ‘used to’ kalıbının aşağıdaki gibi
  bir kullanımına rastlayamadım.
  Şu anlatım emir vy öneri tümcesi midir? ve
  Türkçe çevirisi ne olabilir?

  ‘used to tell someone that you are grateful because they have given you something or done something for you’ (Cambridege Dictionary’den)

 11. alpiskender dedi ki:

  cümle anlamı: size bi rşey vermiş ya da sizin için bir şey yapmış birine minnet duyduğunuzu söylemek için kullanılır (*)
  Yani buradaki “used” kök fiili olan “use=kullanmak”‘dan gelir. Özel kalıp anlamında değildir. Dictonary’de anlamında baktığınız kelimenin nasıl kullanıldığını ifade ediyor ya da açıklama yapmış gibi görünüyor. Cümleyi tamamlamak için used önüne bu anlamı veren “thank you”yu ekleyerek düşünün. Yani: “Thank you used to tell someone that you are grateful because they have given you something or done something for you” = “Teşekkür, size bir şey vermiş ya da sizin için bir şey yapmış birine minnet duyduğunuzu söylemek için kullanılır”

 12. Sinan dedi ki:

  Emeğinize,bilginize sağlık. Çok faydalı ve gerçek anlamda öğretici bir içerik olmuş. Teşekkürler.

 13. gamze dedi ki:

  Süpersiniz

 14. Eda dedi ki:

  I’am glad to find of your notes. You are a helpful, hard working person. Thanks a lot Alp

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s