İngilizce Tablolar

1.                  
I  
 (Özne)    (Kim izler?)
2.                  
watch  
 (Yüklem)    (Ne yapar?)
3.                  
a film  
 (Nesne)    (Ne seyreder?)
4.                  
willingly  
 (Hal
zarfı)  
 (Nasıl
seyreder?)
5.                  
at my house  
 (yer zarfı)    (Nerede seyreder?)
6.                  
on Sunday  
 (zaman
zarfı)  
 (Ne zaman
seyreder?)
Pazar günü evimde seve seve bir film izlerim.
Report Speech Değişkenleri Sütun2 Sütun3
This => That  Today
=> That day , on Monday vb.
These =>
Those 
Tonight => That night
Yesterday =>  The
day before , the previous day
Here =>
There
 Last night => The night before
Tomorrow =>  The
next/following day , on Monda vb.
Now =>
Then , at the time
The next night => The following night
Ago => Before  The
last night => The previous night
This week
=> That week
last week an => the week before, the
previous week
hour ago => An hour
before/earlier
Bağıntı
Zamirleri
Column1 Sütun2
which : ki o, ki onu who : ki o
to which :
ki ona, ki onu
whom: ki onu
in which / at which / on which : ki onda whose: ki onun
from which :
ki ondan
of whom : ki onun
of which : ki onun to whom : ki ona
for which :
ki onun için
from whom : ki ondan
about which : ki onun hakk!nda for whom : ki onun için
by which :
ki onun taraf!ndan
by whom : ki onun
taraf!ndan
about whom : ki onun hakk!nda
(“Who”
zamiri, tümleç
görevi yapan bir ismin
yerine geçti inde “m”
harfi alarak “whom”
haline gelebilir. Ancak bu, genelde tercih
edilmeyen
iste bağlı bir durumdur.)
Adverbial Clauses
Time Cause And Effect Opposition
after, because while
as, as long as even though
since, so long as although
before, due to the fact that whereas
as soon as since, though
while now that despite the fact that
when, in order that in spite of the fact that
by the time so even if
until owing to the
fact that
whenever on the grounds that
the moment in view of the
fact that
Condition    
only if
in case
(that), in the evebt (that)
unless
even if
if
provided
that
as long as
suppose
providing that
whether ..
Or
suppose
Singular noun Plural noun Uncountable
Each boy.. Each of the
girls..
Every book..
Every other year
Either
child..
either of them
Neither car.. neither of them
Other
student
other boy other bread
Another cup of tea
Connectors
Concessive Contrast Cause and Effect Clarification
However, … Therefore,… in other words,…
Nevertheless As a result,…
yet Consequently,…
still … hence…
Thus,…
Direct
Contrast
Illustration Emhpasis
in contrast,…. for example even
However, … for instance in fact
on the other
hand,…
  indeed
by contrast    
     
Addition
Furthermore,…
In addition,…
Morever,…
also…
 
Quantifiers-Determiners
Countable  Uncountable C/ UN
a few a little no/none
a number of a bit of not any
several  a great deal of some(any)
a large
number of
a lot of
a geat number of plent of
some some lots of
many much more – most
Some
any sayılabilen çoğul ve sayılamayanlarla kullanılır.
sıfatların daha hali düzensiz Sütun1 Sütun2
good  better best
bad worse worst
far farther farthest
further furthest
much/many more most
little less least
old elder
(only family members)
older ise diğer durumlarda kullanılır.
 Noun suffixes    Nouns for
people  suffixes
isimden sıfat suffixes
 ment    er/or    al  
 ion/tion/sion    ist    ic  
 ation/ition    ant/ent    ive  
 ence/ance    an/ian    ful  
 ty/ity    ee    less  
 ness    ous  
 ing    y  
 ly > 109A  
 able/ible  
 a valuable painting (= worth a lot of
money)  
  Some common prefixes   Negative prefixes
 anti (= against)    dis  
 inter (= between)    il (+
l)  
 mini (= small)    im (+ m
or p)  
 mis (= wrongly)    in  
 multi (= many)    ir (+
r)  
 over (= too much)    non  
 post (= after)    un  
 pre {— before)    
 re (— again)    
 semi (= half)    
 super (= big)    
 under (= too little)    
The spelling
of endings
   
s kuralı s, sh, ch, x y –> ies
çoğul
isimler 
es alırlar sessiz harf+y, y düşer
G.Z. 3. tekil
fiili
ed kuralı e ile bitiyorsa  y –> ied
d – sadece d alır sessiz + y ise
son iki harf ikilemesi *  
tek heceli ve sonu bir sessizle
bitenler
ing kuralı e – tek e varsa ee – çift e varsa
normalde düşer aynen kalırlar
taking seeing
ie –> y y – tek y son iki harf ikilemesi *
y dönüşür değişmez tek heceli ve sonu bir sessizle
bitenler
die > dying hurrying win > winning
ly kuralı e – tek e varsa y –> ily
e kalır, -ely olur bir sessiz + y ise
istisnalar: istisna:
due —> duly shy –> shyly
true —> truly
whole —> wholly
le –> ly ic –> ically
sessiz + le ise automatic —> automatically
probable —> probably istisna:
    public —> publicly
er (kıyaslamada) e – tek e varsa y –> ier
sadece r eklenir sessiz + y ise
later heavy > heavier
son iki harf ikilemesi *  
tek heceli ve sonu bir sessizle
bitenler
bigger
est
(üstünlük)
e – tek e varsa y –> iest
sadece st eklenir sessiz + y ise
latest heavy > heaviest
son iki harf ikilemesi *  
tek heceli ve sonu bir sessizle
bitenler
  biggest  
* ikileme kuralları ed, ing, er, est eklemelerinde olur.
tek heceli son iki harfi sesli+sessiz
olanlarda
stop —> stopped; get —>
getting; thin —> thinner; sad —> saddest
y, x ve w harfleri ile biten
kelimelerde ikilime olmaz
new –> newer vb.
son iki harfi sessiz bitenlerde
ikileme olmaz
ask —> asking
sessiz harfden önce iki sesli harf
varsa ikileme olmaz
seem —> seemed
iki heceli kelimelerde vurgu son
hecede ise yine ikileme olur..
per’mit > per’mitted
vurgu yoksa ikileme olmaz
open –> opened; enter — entering
ingiliz ingilizcesinde l vurguludur
ve ikilemeye uğrar.
ama amerikan ingilizcesinde böyle
değildir.
  travelled (GB), traveled (US)
Punctuation
– Noktalama işaretleri
 
semi-colon
(;) birbirine bağlı iki cümle arasında kullanılır. Keza yerine nokta da
kullanılabilir.
colon
(:) açıklama yapacağımızda ya da liste vereceğimiz zaman kullanılır.
dasdh
(-) oldukça gayriresmidir. Bazen iki nokta ve noktalı virgül yerine
kullanılır.
comma
(,) and, or vb den önce kullanılır. Yalnız tek özne varsa ve aynı öznenin
eylemi anlatılıyorsa virgül kullanılmaz.
bağlaçlarla kullanılır.
bir zarfı
cümleden ayırmak için kullanılır.
virgülün kesin
kuralları olmamakla beraber genelde uzun cümlelerde kullanılır.
Türkçede olduğu
gibi ikiden fazla olan bir liste için kullanılır. Ahmet, Ayşe an I … vb.
Quotation
marks (") alıntı yaparken ya da cümlede bir şey vurgulanmak istenirse
kullanılır.
Hyphen
(-) birleşik isimlerle, 
phrasal verb
lerin isim formunda
noun+ing formunda
birleşik
sayının son kelimesinde (a hundred and twenty-six)
bazı prefixes
önünde; anti-aircraft guns, ya da harf+isim;e-mail
kesin kuralları
yoktur. Emin olunamazsa iki ayrı kelime olarak yazılması doğru olur.
Apostrophe
(‘) kısaltmalarda (you’re) ve iyelik (our’s) yapısında kullanılır.
Capital
letters, özel isimler, günler ve aylar büyük harfle başlar.
Diğer
dillerde sayılabilir olmasına rağmen, ingilizcede sayılamayan kelimeler.
accommodation  baggage  behaviour
 housework  litter  luck
 scenery  traffic  travel
equipment  fun
luggage  progress
 weather  work
sayılamayan
isimlerin sayılabilir alternatifleri
job (work
yerine)
journey (trip yerine)
sofas/chair
(furniture yerine)
suitcase
(luggage yerine)
room
(accommadation)
     
Sıfat
ve zarf görevinde kullanılabilen kelimeler.
 
deep  early  fast
 low  near  right
 hard  high
 straight  wrong
gayriresmi
olarak şu sıfatlar da zarf görevinde kullanılabilir:
cheap  loud  quick
 slow    
bazı
kelimeler ly eklenmiş zarf yapısı sıfat anlamından farklıdır.
hardly,
nearly, lately, highly=very, freely = uncontrolled
Quite
tamamıyla anlamında şu kelimelerle kullanılır:
 
absurd  alone  amazing
different  dreadful  extraordinary
true  useless  wrong
 awful  brilliant
 false  hopeless
 perfect  ridiculous
quite
diğer durumlarda fairly=epeyce anlamındadır.
 
Şu
kelimelerden önce zaman edatları kullanılmaz.
 
every  last  next
 this  tomorrow  
Edatlarla
araç bildirme
   
by
air  bicycle/bike  boat
ferry  helicopter  hovercraft
train  tube  ship
 bus  taxi  car
 plane  rail
in
the/my/your
car
 a
helicopter
 a taxi
on
my
bicycle/bike
the boat the bus
the plane the ship the train
the ferry the hovercraft
by
ile araç bildirirken belirlilik artikılı (a/the) kullanılmaz.
in/on
ile belirlilik artikılı  a/the
kullanılabilir.
 
şu
kelimelerin for ile birlikte kullanıldığında isim anlamı vardır:
appetite for  application for  demand
for
preference for  request
for
 taste
for
 desire for  need for
 wish for  order
for
There’s
a need for more houses.
There
was no demand for the product.
 
şu
kelimelerden sonra edat gelmez
 
answer  approach  control
 enter  expect  leave
 demand  reach
discuss
fiilinden sonra about edatı kullanılmaz.
phone’dan
sonra to edatı gelmez.
birine
: complain to, talk to, apoligize to, write to kullanılır.
tell
sadece şu yapılarda nesne (me, her vb.) almaz.
 
Tell a story. Tell the truth Tell a lie.
Bağlaçlar    
Coordinating
bağlaçlar
iki cümlecik arasında
Sentence
connector
ikinci cümleciğin başında
iki cümle
arasında paralel ilişki
iki cümle
arasında zıtlık bağlantısı
sonuca götüren
alternatif gösterenler
Adverbial
(Subordinating)
zarf görevindeki
cümlecikleri bağlarlar
time-Zaman bağlaçları
cause-Sebep bağlaçları
oncession-zıtlık
bağlaçları 
result-sonuç bağlaçları
purpose-amaç
bağlaçları
Beklenti-expectation
bağlaçları
Correlative ilişki sağlanyanlar.. Both.. And vb.
bağlaçlara özet    
since
iki farklı anlamda kullanılır.
while iki farklı anlamda
dığı için,
dığından beri
iken, oysa
as
dört farklı anlamda kullanılır.
so that iki farklı anlamda
iken,
dığı için, dığı gibi, dıkça
mesi için (virgülsüz), bu nedenle(virgülle)
Önüne
a artikılı alan sayılamayan isimler
 
Pity acıma, merhamet waste
Shame utanç mess
Disgrace rezillik fuss
relief ferahlama shambles
hurry acele  
israf velvele yaygara
karışıklık darmadağın yer
About ile
kullanılan fiiller
   
ask  complain  dream
 know  learn  protest
 enquire  hear
 speak  talk
 think  wonder discuss fiilinden sonra about gelmez.
Ses biçemleri Sütun1
ch, ç sesi verir
cheer
gh f sesi verir
laugh, enough
ph, f sesi verir
phase
ps, s sesi verir
psycic
sc, kalın ünlü ile devam ederse sk sesi verir
scare, scoop
sc, ince ünlü ile devam ediyorsa sy sesi verir
scene, science
wr, de w yutulur..
wrong
kn, de k yutulur
knife, know
ai, ey sesi verir
sail, fail
ea, aynen korunur
dead, lead
ee, ii olur..
meet, knee
oa, aynen korunur
road
oo, u sesi verir
soon, cool
oi, oy sesi verir
noise, soil

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s